Kontrolní cvičení

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. Pokračujte v úpravách zdrojového dokumentu z 1. lekce.

  1. Do buněk posledního řádku tabulky na straně 36 vložte vzorce, které v každém sloupci sečtou zisky jednotlivých prodejen. Hodnoty zobrazte se dvěma desetinnými místy.
  2. Vytvořte dvě nové záložky – do první záložky uložte celkový čistý zisk prodejny A (použijte název Prodejna_A_celkem) a do druhé záložky celkový čistý zisk prodejny C (použijte název Prodejna_C_celkem).
  3. Pod tabulku na straně 8 vložte následující větu: „Celkový čistý zisk prodejny A a prodejny C činí …“ Místo tří teček vložte na konec věty pole se vzorcem, který sečte celkový zisk prodejny A a celkový zisk prodejny C. Ve vzorci použijte záložky vytvořené v předchozím úkolu.
  4. Pomocí nástroje Automatické opravy definujte zkratku zpt, která se při psaní automaticky nahradí slovním spojením základní principy tvorby a vývoje informačních systémů.
  5. Na straně 9 převeďte čísla oddělená středníkem na tabulku. Při převodu přizpůsobte rozměry tabulky jejímu obsahu.
  6. Na první stranu dokumentu (pod nadpis Základní principy tvorby a vývoje informačních systémů) umístěte textové pole libovolných rozměrů. Do něj vložte z galerie Klipart jakýkoliv obrázek robota a pod něj text Robotika s.r.o. formátovaný stylem Silné.
  7. Text s obrázkem zarovnejte na střed textového pole a textové pole včetně jeho obsahu uložte do galerie rychlých částí jako nový stavební blok. Pro nový stavební blok použijte název Robot_značka.
  8. Poslednímu obrázku č. 12 na straně 34 přidejte styl ohraničení (černá plná čára o velikosti 3 bodů) a upravte absolutní výšku obrázku na 4 cm. Nakonec obrázek překlopte vodorovně. Soubor uložte a zavřete.
  9. V programu Word otevřete soubor dopis.docx a použijte jej pro vytvoření hromadné korespondence. Jako zdroj dat pro sloučení použijte soubor adresy.docx. Před vložením slučovacích polí nastavte shodu polí.
  10. Poté vložte do levé horní části dopisu slučovací pole (oslovení, jméno, příjmení, ulici, město a PSČ). Dokončete hromadnou korespondenci sloučením všech záznamů do samostatného souboru ve formátu PDF. Soubor uložte pod názvem dopisy.docx.