Kontrolní cvičení

Nyní si můžete ověřit, zda jste předchozímu textu zcela porozuměli. V přiloženém dokumentu Pracovni-dokument_zdroj zaneste následující změny.

 1. V textovém editoru Word otevřete dokument 1. lekce WRD test.docx a pomocí dialogu Najít a nahradit:
  • Vyhledejte všechny odstavce odsazené zleva o 0,1 cm a aplikujte na ně styl Nadpis 1.
  • Vyhledejte všechny odstavce naformátované kurzívou a odsazené zleva o 0,2 cm a aplikujte na ně styl Nadpis 2.
  • Vyhledejte všechny odstavce naformátované kurzívou a odsazené zleva o 0,3 cm a aplikujte na ně styl Nadpis 3.
 2. Pro nadpisy formátované styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 vytvořte víceúrovňové číslování (arabskými číslicemi) tak, aby každá úroveň nadpisu (kromě první) obsahovala také číslo vyšší úrovně oddělené tečkou (např. 2, 2.1, 2.1.1 atd.)
 3. V tabulce na straně 31 zaměňte symbol za symbol .
 4. Místo obrázku rovnice na straně 9 vložte nový objekt rovnice a danou rovnici vysázejte v programu Word pomocí nástrojů pro matematickou sazbu.
 5. Všem odstavcům dokumentu nastavte automatické dělení slov. Pouze třetí odstavec (začínající slovy „Modely životního cyklu popisují …“) a poslední odstavec dokumentu (začínající slovy „Pomocí těchto galerií …“) ponechte bez dělení slov.
 6. Nahraďte všechny výskyty slova LIDÉ libovolným obrázkem lidí. Pro vyhledání obrázku použijte vestavěnou galerii Klipart. (Před nahrazením upravte velikost obrázku tak, aby jeho výška byla 5 cm a aby jeho pozice byla rovnoběžně s textem.)
 7. Vytvořte nový styl s názvem První_strana. Styl nebude dědit vlastnosti z  jiného stylu, velikost písma nastavte na 36, odstavec bude zarovnán na střed, použijte tučný řez písma a barvu písma podle vlastního uvážení. Styl aplikujte na první odstavec dokumentu (začínající slovy „Základní principy tvorby…“).
 8. Rozdělte dokument do čtyř oddílů. První oddíl bude obsahovat pouze odstavec začínajícím slovy „Základní principy tvorby …“, druhý oddíl bude obsahovat pouze prázdnou stránku, třetí oddíl bude obsahovat všechny odstavce kapitoly Modely životního cyklu softwaru a čtvrtý oddíl všechny odstavce kapitoly Přístupy k návrhu a vývoji informačních systémů. Použijte konec oddílu Další stránka.
 9. Doprostřed zápatí všech stránek dokumentu (kromě první stránky) vložte automatické číslování stránek. (První stránka nebude obsahovat číslo stránky, ale do číslování stránek bude započítána.)
 10. Do pravé části stránky druhého oddílu vložte text Obsah, do třetího oddílu vložte název kapitoly Modely životního cyklu softwaru a do čtvrtého oddílu vložte název kapitoly Přístupy k návrhu a vývoji informačních systémů. Pro text v záhlaví použijte velká písmena.