Kontrolní rozhovor

Lecke folyamat
0% kész

Podle potřeby můžeme provést kontrolní rozhovor. Je vhodné sejít se k tomuto účelu alespoň jednou v období mezi dvěma ročními hodnoceními.

Způsob vedení kontrolního rozhovoru rámcově odpovídá instrukcím k hodnoticímu rozhovoru, které jsme již popsali výše.

Účel kontrolního rozhovoru:

  • Připomenout si obsah formulářů vyplněných při posledním hodnocení.
  • Ověřit, zda pracovní výkony v mezidobí odpovídají tomu, jak byl zaměstnanec hodnocen.
  • Posoudit, jak hodnocený i hodnotitel využívají podněty (návrhy ke zlepšení) a plní úkoly z provedeného ročního hodnocení, jak jsou spokojeni se vzájemnou spoluprací.
  • Ověřit, jak jsou plněny stanovené cíle (nebo vykonávány vymezené činnosti), podle situace změnit nebo doplnit jejich zadání.
  • V případě nedostatků ve výkonnosti a v plnění cílů odhalit příčiny a přijmout opatření.
  • Vyvodit závěry pro další práci zaměstnance či vzájemnou spolupráci a motivovat.

Záleží na vás, zda z kontrolního rozhovoru pořídíte nějaký zápis. Jakýkoliv zápis je určen jen pro potřeby hodnotitele a hodnoceného.