Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Kontrole plnění povinností zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením se věnuje Státní úřad inspekce práce.

Příslušné inspektoráty práce se zaměřují zejména na plnění povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti, pokud jde o předepsanou evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro tyto osoby, dále na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, případně náhradní či alternativní plnění a vedení předepsané evidence daných plnění.

Porušování povinností na tomto úseku zakládá také skutkové podstaty přestupků na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zákon o zaměstnanosti upravuje přestupky fyzických osob na úseku zaměstnávání osob v § 139 odst. 2. Jedná se například o následující:

  • nevedení evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo nevedení evidence pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením;
  • nesplnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovené v § 81 ZZ;
  • mezi přestupky řadíme i případy, kdy zaměstnavatel nezaznamená v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 ZZ požadované údaje nebo v ní uvede neúplné či nepravdivé údaje.

Za zmíněné přestupky může být zaměstnavateli uložena orgánem inspekce práce pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Obdobně zákon o zaměstnanosti upravuje přestupky právnických osob či podnikajících fyzických osob na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v § 140 odst. 2 ZZ. Jedná se například o následující:

  • nevedení evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidence pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením;
  • nesplnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovené v § 81 ZZ;
  • pokud zaměstnavatel nezaznamená v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné či nepravdivé údaje.

Zaměstnavateli lze za zmíněné přestupky uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč. K uložené sankci navíc zaměstnavatel vždy musí povinný podíl dodatečně splnit formou příspěvku do státního rozpočtu; zaplacení pokuty jej dané povinnosti nezbavuje.

Z roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce např. za rok 2019 vyplývá, že v tomto roce oblastní inspektoráty práce vykonaly 201 kontrol,  z toho 37 dokončených z předchozích let.  Porušení bylo zjištěno u 162 kontrol, celkem bylo zjištěno 244 porušení. V 51  případu bylo zjištěno, že zaměstnavatelé nesplnili povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Dále pak v 53 případech nebyla splněna ohlašovací povinnost o plnění povinného podílu včetně uvedení způsobu plnění Úřadu práce ČR do předepsaného data 15. února následujícího roku. Důvodem pro nesplnění stanovené zákonné povinnosti je mimo jiné také neznalost řady zaměstnavatelů vypočítat plnění povinného podílu. Zaměstnavatelé často mylně spoléhají na výpočet používaného účetního programu, který jim tuto povinnost vypočítá, ale neumí si zkontrolovat, zda je výpočet správný.

V roce 2019 bylo uloženo 30 pokut v souhrnné výši 365 500 Kč za porušení spadající do oblasti plnění povinností vyplývajících ze zaměstnávání OZP

„Problematika související s povinnostmi stanovenými v ustanovení § 81 až 83 zákona o zaměstnanosti je pro řadu zaměstnavatelů stále okrajovou záležitostí a nevěnují jí patřičnou pozornost. Kontrolní činnost zaměřená na tuto oblast má ve svém důsledku i dopad do státního rozpočtu, a to z důvodu dodatečných odvodů za neplnění zákonných povinnosti. Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců činí mnohým zaměstnavatelům stále nemalé problémy. Zaměstnavatelé také často poukazují na to, že odebíraní výrobků a služeb od poskytovatelů náhradního plnění a s tím související samotný výpočet je administrativně velmi náročný a složitý proces.“