Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanici náleží mimo jinévydávat rozhodnutí, stanoviska a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie (například nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin – dále jen „nařízení 852“), zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z pracovních podmínek či z nepříznivých mikroklimatických podmínek.

Tyto kontroly provádí zaměstnanci Krajských hygienických stanic jakožto odborní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví (dále také jen „zaměstnanci OOVZ“). Kontroly probíhají vždy v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – dále jen „kontrolní řád“.