Kritéria hodnocení

Mezi kritéria hodnocení můžeme zařadit jednotlivé oblasti hodnocení, kompetence (způsobilosti) nebo reálný pracovní výkon.

Oblasti hodnocení

Při hodnocení zaměstnanců se nejčastěji hodnotí tři skupiny parametrů, jde o:

  • vstupy– vše, co pracovník do úkolu vkládá, např. znalosti, zkušenosti,
  • procesy – chápeme je jako mezičlánek mezi vstupy a výstupy; ukazují, jak se zaměstnanec chová při výkonu své práce, jaký k ní má přístup (zda je týmový hráč, zodpovědný apod.),
  • výstupy – jsou výkony a výsledky, které lze určitým způsobem měřit (tržby, množství, náklady, kvalita).

Tvrdá kritéria

Ve výrobě se hodnotí zejména výsledky, počty, množství či rychlost. Lze je přeneseně nazvat fyzikálními veličinami. Obvykle je v sofistikovaném procesu výroby hodnotí samotné přístroje a pracovník je pouze kontrolním prvkem. Zaměstnanec, který s výrobními přístroji pracuje, je hodnocen pomocí checklistu a různých typů měřidel.

Příklad tvrdých kritérií: splnění (ano/ne), počet (lidí, kusů, služeb, případů, návrhů, inovací, řešení), procenta (případů, návrhů, inovací, řešení), dokument (řídicí dokument, písemný materiál), snížení nákladů (%, Kč), projekt, zavedení systému, zahájení stavby, spuštění provozu, spolehlivostní parametry, bezpečnostní parametry, ukazatele jakosti, absolvování školení (seminářů), úroveň znalosti (např. jazykové – angličtina, němčina – pasivně/ aktivně…), racionalizace procesu (pracovního postupu), vyřešení problému, odstranění poruchy (+ časový limit), nástroje komunikace (informace, vyvěšení – Intranet, Exchange, příspěvek do databáze sdílení znalostí atd.).

Měkká kritéria

Příklady měkkých kritérií: kvalita práce – zaměřenost na výsledek, přístup k zákazníkovi (vnitřnímu/vnějšímu), týmová spolupráce, loajalita a sounáležitost se zaměstnavatelem;
vedoucí zaměstnanci jsou dále hodnoceni následujícími povinnými kritérii:
manažerské znalosti a dovednosti, vedení týmu, flexibilita – přizpůsobivost, komunikační dovednosti, odborné znalosti a dovednosti, ochota učit se, organizace práce, plnění pracovních úkolů, pracovní povinnosti, práce s informacemi, prezentační dovednosti, psychická odolnost, rozhodování, rozvoj podřízených spolupracovníků, řešení problémů, schopnost vést (Leadership), spolehlivost, tvořivost, vstřícnost…

Důležité: Při stanovení kritérií hodnocení si ohlídejte následující:
počet kritérií– neměl by být příliš rozsáhlý;
objektivita– při použití stejného kritéria by měli různí hodnotitelé dojít ke stejnému závěru;
nezávislost – jedno kritérium nesmí vycházet z druhého (např. sečasto chybně slučuje dochvilnost a spolehlivost; pokud pracovník chodí včas do práce, neznamená to ještě, že je spolehlivý);
relevance – u daného kritéria se musí brát v potaz posuzovaná schopnost (např. očekáváme jinou míru vyjadřovacích schopností u prodejce a u programátora, podle toho také hodnotíme).