Kvalifikační předpoklady pro výkon pozice asistenta pedagoga

V současné době platí:

Asistent pedagoga vykonávající přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 školského zákona), nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace získává odbornou kvalifikaci

Asistent pedagoga vykonávající přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivněvýchovnou péči získává odbornou kvalifikaci

ZDROJ: 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004563?text=Z%C3%A1kon+o+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADc%C3%ADch.

Plánované změny v oblasti kvalifikačních předpokladů ve školním roce 2020/2021

Podle připravované novely zákona o pedagogických pracovních získá asistent pedagoga kvalifikaci vysokoškolským studiem v oblasti:

  • pedagogických věd,
  • psychologických věd nebo
  • sociální práce.

Tento požadavek se týká asistentů pedagoga poskytujících individuální podporu při výchově a vzdělávání.

Důležité!

Pro přímou pedagogickou činnost tohoto asistenta pedagoga již nebude dostačující studium pro asistenty pedagoga. Taková forma bude relevantní pouze v případě asistenta pedagoga poskytujícího pomocné výchovné a organizační činnosti ve škole nebo školském zařízení.

Nově bude asistent pedagoga splňovat také kvalifikaci, pokud je absolventem vyššího odborného vzdělání nebo osmiletého oboru vzdělání konzervatoře. Další kvalifikační předpoklady jsou připravovány také pro asistenty pedagoga při výuce předmětu vzdělávacího programu na konzervatoři nebo v oboru vzdělání hudba, zpěv, tanec nebo hudebně dramatické umění vyššího odborného vzdělávání.

Jiný pedagogický pracovník

V problematice kvalifikačních předpokladů pro výkon pozice asistenta pedagoga se můžeme setkat s pojmem jiný pedagogický pracovník.

Platí to též pro absolventy oboru Pedagogické lyceum. Jako příklad můžeme dále uvést absolventy oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, učitelství 1. i 2. stupně, volnočasové pedagogiky a podobně.