Možné sankce

Kontrolující může za porušení hygienických požadavků uložit sankci podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Sankce mohou mít podobu blokové pokuty, příkazu nebo správního řízení. Bagatelní přestupek lze také řešit domluvou. Za méně závažnou závadu nebo prohřešek, který byl zčásti nebo zcela odstraněn, lze také uložit sankci napomenutí.

Za porušení některého z požadavků zákona 258 nebo nařízení 852 může orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu podle § 92f zákona 258. Za takovýto přestupek na úseku činností epidemiologicky závažných lze uložit pokutu, jejíž horní hranice je dle závažnosti a typu přestupku stanovena v § 92f odst. 6 zákona 258 mezi deseti tisíci a třemi miliony korun.

Za porušení požadavků stanovených v zákoně 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze dle jeho § 17 uložit pokutu až do výše deseti milionů korun.

Požadavky na označování zákazu kouření, zákaz prodeje tabákových výrobků a nekouření v prostorech škol včetně jejich pozemků rovněž kontroluje KHS, a to podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení ustanovení tohoto zákona hrozí škole sankce až do výše jednoho milionu korun.

Krajské hygienické stanice nekontrolují spotřební koš podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto je v kompetenci České školní inspekce. Odborný zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví může provádět v souladu s metodikou Nutričního doporučení MZČR hodnocení naplňování výživových doporučení, tedy hodnotit takzvanou pestrost jídelníčku.V praxi ale kvalitní hodnocení jídelníčku od výstupu ze spotřebního koše nelze oddělit, protože při hodnocení jídelníčku vychází zaměstnanci Krajských hygienických stanic také z výdejek školní jídelny.

Při hodnocení tedy také může dojít k metodické činnosti v oblasti spotřebního koše, jako je například upozornění na nesprávné zařazení potravin do jednotlivých skupin spotřebního koše nebo nesprávně přiřazené koeficienty. Zaměstnanci KHS mohou také poradit, jak lépe naplnit některé skupiny spotřebního koše. Hodnocení jídelníčku je preventivním nástrojem. Jedná se o doporučení, proto z jeho neplnění žádné sankce nevyplývají.