Možnosti úprav tabulek, grafů a diagramů

Tato kapitola není zaměřena na znalosti související s vkládáním a vytvářením tabulek, grafů a diagramů. Uvedené objekty se na snímky prezentace vkládají prakticky stejným způsobem jako na stránky v textovém editoru Word. Pozornost naopak věnujeme pokročilým znalostem, které jsou nutné pro úpravy těchto objektů.

Úprava tabulek

Práce s tabulkami v programu PowerPoint je v porovnání s tabulkovým procesorem značně omezená. Tabulky se většinou v prezentacích používají jen pro podání základního přehledu. Při jejich úpravách uplatníte zejména znalosti související s vkládáním a odstraňováním řádků a sloupců, případně s úpravou výšky řádků a šířky sloupců.

Poznámka: Kurzor přesunete v tabulce nejrychleji pomocí myši nebo klávesami Tab (následující buňka) a Shift+Tab (předcházející buňka), Ctrl+Home (první buňka) a Ctrl+End (poslední buňka). Stisknete-li klávesu Tab v poslední buňce tabulky (pravý dolní roh), přidá se na konec tabulky nový řádek.

Základní výběr buněk provedete přidržením levého tlačítka myši a tažením od začátku požadovaného výběru až po jeho konec.

  • Buňky celého sloupce označíte, pokud klepnete myší nad sloupcem (kurzor se změní na šipku směrem dolů). Tažením ve vodorovném směru označíte více sloupců najednou.
  • Buňky celého řádku označíte, pokud klepnete myší vlevo od řádku (kurzor se změní na šipku směrem doprava). Tažením ve svislém směru označíte více řádků najednou.
  • Všechny buňky tabulky označíte, pokud klepnete kdekoliv do tabulky, na kartě Rozložení klepnete ve skupině Tabulka na tlačítko Vybrat a v rozbaleném seznamu zvolíte možnost Vybrat tabulku.

Strukturu tabulky upravujte vkládáním celých řádků nebo sloupců. Klepněte myší do buňky tabulky a na kartě Rozložení klepněte ve skupině Řádky a sloupce na jedno z tlačítek: Vložit nad, Vložit pod, Vložit nalevo nebo Vložit napravo.

Důležité

Vkládání několika řádků nebo sloupců se řídí zásadou „kolik řádků/sloupců označíš, tolik řádků/sloupců se do tabulky vloží“.

Přesné rozměry tabulky lze nastavit až poté, co do tabulky klepnete myší. Na kartě Rozložení vložte do číselníků Výška a Šířka ve skupině Velikost tabulky rozměry v centimetrech. Výšku řádku nebo šířku sloupce upravte ve skupině Velikost buňky.

Poznámka: Výšku řádku nebo šířku sloupce lze nastavit také relativně – přetažením dělicí příčky myší (kurzor myši se změní na dvojitou čárku se dvěma šipkami).

Označené řádky nebo sloupce odstraníte na kartě Rozložení. Ve skupině Řádky a sloupce klepněte na tlačítko Odstranit.

Úprava grafů

Během vkládání grafu je nutné zvolit určitý jeho typ. Vybírat můžete z následujících typů: sloupcový, spojnicový, výsečový, pruhový, plošný, XY bodový, burzovní, povrchový, prstencový, bublinový či paprskový.

Poznámka: Typ grafu byste měli umět dodatečně změnit. Označte graf a na kartě Návrh (skupina karet Nástroje grafu) klepněte ve skupině Typ na tlačítko Změnit typ grafu.

Důležité

Pokud potřebujete dodatečně změnit zdroj dat, označte graf a na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Upravit data.

Mezi pokročilé znalosti formátování grafů patří dodatečná úprava názvu grafu, změna legendy, popisků dat či popisků os. Ve všech případech nejprve graf označte myší, čímž zpřístupníte na pásu karet další karty (Návrh, Rozložení a Formát) ve skupině karet Nástroje grafu. Nástroje pro úpravu výše uvedených částí grafu naleznete na kartě Rozložení ve skupinách Popisky a Osy.

Důležité

Pokud potřebujete označit určitou část grafu (např. hodnotu na svislé či vodorovné ose, název nebo legendu grafu), můžete to provést buď přímým označením části grafu myší, nebo jejím výběrem ze seznamu Prvky grafu, který naleznete na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr.

Nejčastěji používaným typem grafu je graf sloupcový. Sloupce se označují jako datové řady, přičemž určité skupině sloupců se říká kategorie. Mezery mezi jednotlivými kategoriemi lze upravit a stejně tak můžete změnit překrytí sousedících sloupců. Na určitém sloupci klepněte pravým tlačítkem a v místní nabídce zvolte příkaz Formát datové řady. Otevře se dialogové okno, ve kterém přepnete do části Možnosti řady a pomocí posuvníku upravíte Překrytí řadŠířku mezery.

Příklad č. 5

Velmi často bývá zapotřebí doplnit k jednotlivým datovým řadám (např. sloupcům) popisky dat. Označte v grafu určitou datovou řadu a na kartě Rozložení klepněte ve skupině Popisky na tlačítko Popisky dat. V rozbaleném seznamu zvolte například možnost Za zakončením.

Ve stejném dialogovém okně je možné měnit také vizuální podobu sloupců určité datové řady (a podobným způsobem i vizuální podobu jakékoliv jiné části grafu). Přepněte do části Výplň a označte jednu z možností Souvislá výplň, Přechodová výplň, Obrázek nebo texturová výplň či Vzorková výplň.

Příklad č. 6

Na hlavní svislé ose hodnot je možné podle potřeby upravit nejen měřítko, ale také hlavní interval, minimální či maximální hodnotu. Klepněte na svislou osu pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Formát osy. Další možností je označit libovolnou část grafu myší a na kartě Rozložení klepnout ve skupině Osy na tlačítko Osy, v seznamu vybrat příkaz Hlavní svislá osa a pak příkaz Další možnosti hlavní svislé osy.

U položek Minimum, Maximum a Hlavní jednotka označte volbu Pevný a do přidruženého políčka sami nastavte požadované vlastnosti osy. Příliš vysoké hodnoty lze na ose zobrazit například v milionech. V tom případě vyberte ze seznamu Zobrazené jednotky možnost Miliony.


Úprava diagramů

Poznámka: V programu PowerPoint jsou jednotlivé typy diagramů rozděleny do několika kategorií (Vše, Seznam, Proces, Cyklus, Hierarchie, Relace, Matice, Jehlan a Obrázek). Při vkládání diagramu nejprve vyberte kategorii a pak označte konkrétní typ diagramu.

Nejčastěji se pomocí diagramů zobrazuje na snímcích určitá organizační struktura (typ Hierarchie). Organizační diagram vložíte na snímek tak, že na kartě Vložení klepnete ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

Poznámka: Text můžete vkládat buď přímo do určité části diagramu, nebo do přidruženého podokna s textem „Sem zadejte svůj text“, které zobrazíte klepnutím na tlačítko uprostřed levého svislého okraje diagramu.

Nejdůležitější činnost při práci s organizačními diagramy představuje úprava jejich struktury, tedy zadávání a změna zobrazované hierarchie. Konkrétní nástroje obsahuje skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh (skupina karet Nástroje obrázku SmartArt).

Důležité

Do libovolného typu diagramu (např. Cyklus) přidáte nový tvar tak, že graf označíte a na kartě Návrh klepnete ve skupině Vytvořit obrázek na tlačítko Přidat obrazec. Chcete-li určitý tvar odstranit, označte jej a stiskněte klávesu Delete.

Příklad č. 7

V diagramu vždy označte myší tu část, které se úpravy struktury přímo dotknou (např. část, u níž chcete změnit pozici, nebo část, před/za/nad/pod kterou chcete přidat další objekt). Na kartě Návrh klepněte ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u rozbalovacího seznamu Přidat obrazec. V rozbaleném seznamu vyberte jeden z příkazů Přidat obrazec za / před / nad / pod. Ve skupině Vytvořit obrázek lze obecně měnit pozici objektu v diagramu také pomocí příkazů Zvýšit úroveň, Snížit úroveň, Přesunout nahoru či Přesunout dolů. Opakovaným přidáváním obrazců vytvoříte diagram, který zobrazuje libovolnou stromově uspořádanou hierarchii.