Mutismus

Mutismus patří do skupiny poruch sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci. Do této skupiny poruch řadíme kromě elektivního mutismu také dvě poruchy chování, a to reaktivní poruchu příchylnosti v dětství a dezinhibovanou příchylnost v dětství (dítě se chová příliš přítulně a důvěrně ke všem lidem).

Docentka E. Malá uvádí, že mutismus je úzkostná porucha se začátkem specifickým pro dětství.

Projevuje se zvýšením vyhýbavých a fobických poruch v rodině, uvažuje se také o deleci krátkého ramínka na chromozomu 18.

Důležité!
Stud, obava, nejistota z kontaktu s cizími lidmi
je běžným projevem zhruba do třetího roku. Ve třech letech by měl strach ze sociálního kontaktu ustoupit. Pokud se tak nestane, můžeme uvažovat o patologickém jevu, kdy jde o nenormální strach ze sociálního kontaktu. Tato skutečnost může predikovat rozvoj elektivního mutismu nebo sociální fobie, a to častěji u dívek.

Faktory vzniku a projevy mutismu

Mutismus je úzkostná psychogenní porucha, která nemusí mít žádný specifický spouštěcí mechanismus. Poruchy adaptace mohou ovlivnit různé stresové faktory a negativní životní události.

Mutismus může být podle vzniku traumatický, nebo přechodný; elektivní, totální nebo surdomutismus a může k němu docházet buď časně od tří let, nebo i později ve školním věku.

Jak rozpoznat elektivní mutismus

Elektivní mutismus spočívá v důsledném mlčení ve specifických sociálních situacích (např. při výuce nebo při kontaktu s některými lidmi) a normální komunikaci mimo tyto situace. Není to porucha komunikace nebo nedostatek znalostí, jak mluvit. Mluvíme o něm v případě, že k tomuto jevu dochází nejméně jeden měsíc.

Pokud tato vodítka nejsou v klinickém obrazu zřejmá, můžeme uvažovat o možném psychotickém onemocnění, mentální retardaci, Landau-Kleffnerově syndromu, pervazivních vývojových poruchách, negativismu, schizofrenii, hospitalismu, těžkých nezjištěných poruchách a vadách sluchu, afázii v dětském věku apod.

Jestliže dojde k podezření na některou z uvedených diagnóz, je potřeba neprodleně kontaktovat odborníka. Diagnostikovat mutismus je plně v kompetenci pedopsychiatra, případně klinického psychologa. Stanovit tuto diagnózu může i foniatr, neurolog a klinický logoped, ale je nutné nechat klienta vyšetřit psychiatrem nebo klinickým psychologem pro potvrzení této psychiatrické diagnózy.

Důležité!
Pedagog může poskytnout rozhodující informace ohledně chování dítěte ve škole.

Pokud dítě navštěvuje nějaké školské zařízení, je ideální spolupráce rodiny, školy a dalších zúčastněných specialistů. Pedagog by se měl řídit doporučeními ze zpráv a poučit o vhodném přístupu k dítěti všechny pracovníky školského zařízení, kteří přicházejí s dítětem do styku.

Důležité!
Prognóza mutismu a elektivního mutismu je pozitivní, pokud jednotlivé symptomy nepřetrvávají přes desátý rok věku.

Vhodné terapeutické strategie

Hlavním terapeutickým prostředkem je psychoterapie (především psychoterapie hrou, skupinová psychoterapie, rodinná psychoterapie), případně jiné expresivní terapie. V ojedinělých případech může pedopsychiatr předepsat SSRI.

Matějček uvádí v knize Praxe dětského psychologického poradenství vhodné terapeutické strategie, které vyplynuly z jeho klinické praxe:

  • Mluvte s naprostou samozřejmostí a nečekejte vyzývavě na odpověď. (Terapeut si může odpovědět sám, čímž eliminuje důraz na důležitost verbální produkce.)
  • Vhodné je využít šepot, rolovou hru nebo čtení (protože není adresné). (Při terapii se často začíná performačními úkoly, aby došlo k motorickému uvolnění.)
  • Můžeme využít automatizovaných znalostí nebo tzv. strategie volavky, kdy je při terapii aktivní ještě druhé dítě. Navozujme situace podněcující spontaneitu (i lehký humorný tón), ale v žádném případě nesmíme dítě nutit k verbálnímu projevu.

Důležité!
Základním předpokladem je vytvoření adekvátního vztahu s dítětem, intervenovat přiměřeně s respektem k individuálním potřebám a schopnostem dítěte.

Hlavním cílem terapie je uvolnění tenze, úzkosti. Posílit sebevědomí a sebejistotu tak, aby se dítě při mluvení cítilo bezpečně a jistě.