Nácvik sociálních dovedností

Asi nejobtížnější disciplínou při práci se žáky s PAS ve školním prostředí je pomoci jim, aby si v co největší možné míře osvojili vhodné sociální chování. Základním předpokladem je, že pracovník školy – učitel, asistent či poradenský pracovník – začne sám u sebe.

ZÁKLADNÍ ZÁSADA: Nereagovat unáhleně, nekřičet, lidově řečeno „nenechat se vytočit“ a jednat co nejvíce s rozvahou a v klidu.

Tip: Jde o velmi těžký úkol, při němž lze využít i jednoduché metody, například v duchu si počítat do deseti.

Jak tedy konkrétně pracovat v oblasti nácviku sociálního chování?

  • Modelování podle spolužáků – když žák s PAS nedává pozor nebo zlobí, může to být způsobeno tím, že neví, jak se má v dané situaci chovat. Proto je vhodné mu ukazovat, jak se chovají ve stejné situaci druzí (spolužáci). On pak může jejich chování napodobovat.

Důležité: Pedagog nebo jeho asistent, který v této oblasti s žákem s PAS pracuje, musí počítat s tím, že takové napodobování může být zcela doslovné, až otrocké.

  • Modelování vztahů s druhými – jde zjednodušeně řečeno o sbližování žáka s PAS s jeho spolužáky, kteří často nevědí, jak reagovat na jeho netypické projevy chování. Oba tyto subjekty a jejich světy je tedy třeba propojovat a oceňovat i minimální či dílčí úspěchy.

Důležité: Učitelé by tedy měli používat jasné a srozumitelné instrukce a hodnocení. Spolužáci také mohou žákovi s PAS v běžných situacích pomoci.

Tip: Popsaná cesta může velmi dobře začít tím, že učitel určí schopného spolužáka, aby pomáhal jedinci s PAS v určitých konkrétních situacích. Díky tomu se pak žák postupnými kroky naučí komunikovat i s dalšími žáky či osobami ve škole.

Podpora vztahů s vrstevníky je obecně velmi důležitým prvkem v práci s žáky s PAS. Při jejich budování je vždy nutné si uvědomit, jaký konkrétní jedinec s PAS je. Zda o kamarádství vůbec stojí – je samotářský, nebo naopak o něj extrémně stojí a snaží se jej navazovat neobvyklými a pro ostatní ne vždy příjemnými způsoby.

Tip: I v tomto případě se vyplatí vytipovat menší skupinku žáků, kteří jsou vstřícní a kamarádští. Učitel, asistent či poradenský pracovník školy je může oslovit a vysvětlit jim konkrétní „zakázku“. Tito vybraní spolužáci se mohou postarat o to, aby se žákovi s PAS nikdo neposmíval nebo mu neubližoval. Jistě mu také pomohou navázat kontakt s ostatními, pokud o to stojí.