Nahlížení do spisů a zápůjčky

Spisovna dále vede evidenci o zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spisů, zpravidla v samostatném sešitu, a postup tohoto procesu stanoví spisový řád školy. Pokud škola vykonává spisovou službu v elektronické podobě v eSSL, vede evidenci v tomto systému.

DŮLEŽITÉ: Zápůjčky dokumentů/spisů jsou umožněny výhradně zaměstnancům školy.

Nahlížení do spisů

Nahlížení zejména do správních spisů je umožněno účastníkovi řízení, případně jeho zástupci, který na to má právo v souladu se správním řádem i v okamžiku, kdy je již spis uzavřen. Má právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán (škola) pořídil kopie spisu nebo jeho části za cenu obvyklou.