Nařízení (ES) 561/2006 a (EU) 165/2014

Podívejme se, která porušení nařízení (ES) 561/2006 a (EU) 165/2014 jsou posuzována jako nejzávažnější.

V případě nařízení (ES) 561/2006 se jedná o:

 • překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin o 50 % či více bez přestávky nebo odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny (denní doba řízení dosáhne či překročí 13,5 hodiny bez přestávky);
 • překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin o 50 % či více procent bez přestávky nebobez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny (denní doba řízení dosáhne či překročí 15 hodin bez přestávky);
 • překročení týdenní doby řízení o 25 % či více (týdenní doba řízení dosáhne nebo překročí 70 hodin);
 • překročení maximální celkové doby řízení za období 2po sobě následujících týdnů o 25 % či více (doba řízení za období 2 týdnů dosáhne nebo překročí 112,5 hodiny).

Naopak za menší porušení se považuje:

 • překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin (denní doba řízení překročí 9 hodin, ale nedosáhne 10 hodin);
 • překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení (prodloužená doba řízení překročí 10 hodin, ale nedosáhne 11 hodin);
 • týdenní doba řízení překročí 56 hodin, ale není dosaženo 60 hodin;
 • překročení maximální celkové doby řízení za období 2 po sobě následujících týdnů, tzn. 90 hodin – není však dosaženo 100 hodin;
 • překročení nepřerušené doby řízení v délce 4,5 hodiny před přestávkou tak, že nedosahuje 5 hodin řízení;
 • nedostatečná doba běžného denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku (denní odpočinek dosáhne min. 10 hodin);
 • nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno (zkrácený denní odpočinek dosáhne min. 8 hodin);
 • nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3 + 9 hodin (druhá část odpočinku dosáhne min. 8 hodin);
 • nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči (doba denního odpočinku dosáhne min. 8 hodin);
 • nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin (zkrácená doba týdenního odpočinku dosáhne min. 22 hodin);
 • nedostatečná doba běžného týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku (běžný týdenní odpočinek dosáhne min. 42 hodin);
 • překročení 6 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí týdenní době odpočinku (překročení nedosáhne 3 hodin);
 • překročení 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku v případě jednorázové mezinárodní příležitostné osobní přepravy (překročení neosáhne 3 hodin).

Poznámka:
Další neuvedená porušení jsou zařazena do kategorie velmi závažných nebo závažných porušení.

V případě nařízení (EU) 165/2014 jsou uvedená porušení členěna pouze do 2 kategorií, a to nejzávažnější a velmi závažná porušení – s jedinou výjimkou, že nebyl použit správný list nebo byla karta řidiče vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči), jež se považuje za menší porušení.

Mezi nejzávažnější jsou zařazena následující porušení:

 • není zabudován a nepoužívá se žádný typově schválený tachograf (např.tachograf není zabudován montéry, dílnami či výrobci vozidel schválenými příslušnými orgány členských států, používání tachografu bez nezbytných plomb nebo montážního štítku);
 • řidič používá kartu řidiče, jež byla zfalšována (považuje se za řízení bez karty řidiče);
 • řidič používá kartu řidiče, jejímž není držitelem (považuje se za řízení bez karty řidiče);
 • řidič používá kartu řidiče, která byla získána na základě nepravdivých prohlášení a/nebo padělaných dokladů (považuje se za řízení bez karty řidiče);
 • používání klamného přístroje schopného pozměnit záznamy tachografu;
 • falšování, zatajování, rušení nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamových listech či uchovávaných a stažených z tachografu a/nebo karty řidiče.

Do kategorie velmi závažné porušení se řadí následující:

 • používání tachografu, jenž nebyl zkontrolován schválenou dílnou;
 • řidič je držitelem více než jedné karty řidiče nebo používá více než jednu kartu řidiče;
 • nesprávné fungování tachografu (např. tachograf nebyl řádně zkontrolován, ověřen a zaplombován);
 • nesprávné používání tachografu (např. záměrné, dobrovolné či uložené zneužití, nedostatečné pokyny o správném používání atd.);
 • dopravce neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje;
 • zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň 1roku;
 • nesprávné používání záznamových listů/karet řidiče;
 • nepovolené vyjmutí záznamových listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajů;
 • záznamový list či karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů;
 • používání špinavých nebo poškozených listů či karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelné;
 • v případě potřeby nebyly údaje zadány ručně;
 • nesprávné používání přepínacího mechanismu;
 • odmítnutí kontroly;
 • neschopnost předložit záznamy za běžný den a předchozích 28 dnů;
 • neschopnost předložit kartu řidiče, pokud je řidič jejím držitelem;
 • neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dnů;
 • oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou;
 • v době, kdy je tachograf neschopný provozu či nefunguje správně, neuvede řidič všechny požadované údaje o časových úsecích, které tachograf nadále nezaznamenával.