Nároky kladené na personál jídelny

Školení personálu

Personál ŠJ by měl být řádně proškolen v otázkách hygieny potravin a v používání zásad HACCP. Za proškolení zaměstnanců zodpovídá vedoucí pracovník. Ten by měl zajistit dostatečné a průběžné školení všech pracovníků školní jídelny v otázkách osobní hygieny, hygienické manipulace s potravinami a prevence kontaminace potravin. Proškolení dále zahrnuje seznámení pracovníků s postupy HACCP, konkrétní určení úkolů pro jednotlivé pracovníky a jednoznačné rozdělení odpovědností.

Infekční choroby

Vedoucí pracovník školní jídelny nesmí v žádném případě dovolit, aby se na přípravě pokrmů podílela osoba, která vykazuje příznaky infekčního onemocnění nebo je z takové nákazy podezřelá. Jedná se o onemocnění projevující se průjmy či zvracením, ale také kožní poranění či hnisavé rýmy. Každý nemocný musí zdravotní potíže takového charakteru neprodleně ohlásit vedení.

Osobní čistota

Každý pracovník školní jídelny si během své pracovní doby často a důkladně myje ruce vhodným čisticím prostředkem a pod tekoucí teplou vodou. Ruce se myjí vždy před zahájením práce, bezprostředně po použití toalety, po práci s kontaminovaným materiálem a ve všech dalších případech znečištění. Mytí rukou je vhodné doplnit o dezinfekci bezprostředně po manipulaci se syrovým masem a vejci.

Zaměstnanci školní jídelny udržují během své pracovní doby vysokou úroveň osobní čistoty a po celou dobu své práce používají vhodný ochranný oděv včetně pokrývky hlavy a protiskluzové obuvi. Všechny části oděvu musí být čistitelné nebo musí umožňovat praní, pokud nejsou určeny na jedno použití. Musí být udržovány v čistotě.

Dodržování vysokého stupně osobní čistoty všech zaměstnanců, včetně mytí rukou, kontroluje vedoucí pracovník školní jídelny. 

Mytí rukou mezi jednotlivými činnostmi je pří výrobě pokrmů základním předpokladem, jak se vyvarovat vzniku případné epidemie!