Nejčastější otázky

Může škola zapisovat úrazy zaměstnance a žáka do jedné knihy úrazů?

V minulosti bylo běžné, že se do jedné knihy úrazů ve škole psaly jak úrazy žáků, tak úrazy zaměstnanců. Vzhledem k dnešní legislativě to již možné není. Úrazy žáků se evidují v knize školních úrazů, která vychází z § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb. kde jsou uvedeny povinné údaje, které má obsahovat. Úrazy zaměstnanců se zaznamenávají do knihy pracovních úrazů, která může být vedena v elektronické nebo listinné podobě, ovšem doporučujeme používat listinnou formu. Údaje, které musí být v knize pracovních úrazů uvedeny, jsou dány § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Je možné vést v základní nebo mateřské škole více knih školních úrazů?

V § 29 školského zákona se uvádí, že škola je povinna vést evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. O knize úrazů se školský zákon nezmiňuje a z ustanovení § 1 vyhlášky 64/2005 Sb. vyplývají pouze obsahové náležitosti knihy školních úrazů. Toto ustanovení vyjmenovává nezbytné údaje, které je potřeba při každém úrazu dítěte nebo žáka zapsat. Záznam v knize školních úrazů je prvotní a pro případ, že by konkrétní úraz měl za následek nepřítomnost dítěte nebo žáka ve škole, slouží jako podklad pro sepsání záznamu o školním úrazu.

Na otázku, jestli má mít škola jednu, nebo více knih úrazů, právní předpis odpověď nedává. Je tedy v pravomoci ředitele školy, aby rozhodl o vydání jedné, nebo více knih školních úrazů podle toho, co je pro školu praktičtější (například pokud má škola více částí či budov). Dále je potřeba mít o knihách úrazů přehled, tedy řádně je zaevidovat jako součást dokumentace školy.

Kdo zodpovídá za bezpečnost dětí na akcích mimo prostory školy?

Ať už se akce účastní rodiče či nikoliv, je nutné jasně stanovit, zda je akce pod vedením školy, anebo za zdraví předaných dětí odpovídají rodiče. Je vždy lepší mít toto sjednáno písemně, s podpisem rodičů.

Jak máme postupovat, pokud žák úraz nenahlásí, a přesto žádá odškodnění?

Pokud úraz nebyl škole ohlášen a nebyl zapsán do knihy úrazů, není možné jej považovat za úraz, který se stal v prostorách školy v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb.

Proto doporučujeme v interních dokumentech školy použít následující formulaci: „Pokud žák opustí školu a úraz nenahlásí, nelze jej ani následující den evidovat v knize úrazů a uplatňovat nárok na finanční odškodnění u pojišťovny školy.“

Do kdy je nutné zaslat pojišťovně žáka hlášení o smrtelném úrazu?

Hlášení o smrtelném úrazu škola musí zaslat do 5 pracovních dnů od podání hlášení o úrazu.

Jak se máme pojistit v rámci odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků?

Pojištění odpovědnosti by mělo krýt především následující:

 • újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci
 • jinou škodu vyplývající z újmy na zdraví a životě nebo ze škody na věci (tzv. následná finanční škoda)
 • odpovědnost za čistou finanční škodu, tedy škodu nevyplývající z újmy
 • na zdraví nebo škody na majetku.

Kromě toho by měl rozsah pojistné smlouvy krýt také následující újmy:

 • nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva poškozeného
 • na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění)
 • duševní útrapy rodiče nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě
 • usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Dále by pojištění odpovědnosti mělo krýt:

 • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou
 • regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka.

Co když si nejsme jisti, zda k úrazu došlo při činnostech přímo souvisejících se vzděláváním?

Pokud si nejste jisti, zda k úrazu došlo při činnostech přímo souvisejících se vzděláváním, můžete přesto úraz do knihy úrazů zaevidovat. Škole toto nezpůsobuje žádné nepříznivé právní následky. Zaevidování úrazu totiž není rozhodující pro posouzení úrazu z hlediska odpovědnosti za škodu.

Jak se počítá nepřítomnost žáka ve vyučování?

Pokud se úraz stane ve čtvrtek při 2. vyučovací hodině a žák je dále veden jako nepřítomný z důvodu ošetření u lékaře a v pátek zmešká 1. vyučovací hodinu kvůli dalšímu vyšetření, je splněna podmínka nepřítomnosti žáka ve vyučování, která zasahuje do min. 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Analogicky též pokud se úraz stane v pátek a žák chybí také v pondělí. Je ovšem nutné, aby nepřítomnost byla způsobena úrazem. Pokud tedy žák druhý den nepřijde do školy, jelikož je nemocný a nemoc nesouvisí s úrazem, podmínka pro vyhotovení záznamu.