Novinky v právní úpravě vyplácení podílu na zisku od 1. 1. 2021

Novela ZOK, publikovaná ve sbírce pod č. 33/2020 Sb., přináší rozsáhlé změny mimo jiné v pravidlech rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů. Změny se dotknou i poskytování záloh na podíl na zisku. Nová úprava bude obsažena v samostatném ust. § 35 Záloha na podíl na zisku.

Vyloučení poskytování záloh na jiné vlastní zdroje

První, v praxi možná ne tolik podstatnou změnou je vyloučení poskytování záloh na jiné vlastní zdroje. Změna je odůvodněna zejména možností distribuovat jiné vlastní zdroje vždy bez dalšího na základě rozhodnutí valné hromady v mezích zákona a společenské smlouvy (stanov), nicméně nenárokově – společníci nemají právo na podíl na vlastních zdrojích.

Další změny oproti současnému znění ust. § 40 odst. 2 ZOK jsou spíše formulační. Pokud jde o provedení bilančního testu v ust. § 35 odst. 1, změny budou následovné:

„Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.“

Podmínky vracení přeplatku na zálohách

Odst. 2 pak nově upravuje podmínky vracení přeplatku na zálohách:

„Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší orgán rozhodl o rozdělení této částky.“

Text nové úpravy sice hovoří o rozdělení (právě) „této částky“, nicméně lze jistě dovodit, že při rozdělení částky nižší se bude vracet pouze vzniklý rozdíl. Jelikož lhůta běží mimo jiné od marného uplynutí šestiměsíční lhůty od konce účetního období předepsané pro schválení závěrky, je třeba v takových případech dbát na včasné vypořádání.

Důležité!
Statutární orgány by měly s péčí řádného hospodáře vždy vyzvat společníky k vrácení zálohy a sdělit jim číslo účtu pro provedení platby.

Samozřejmě i po 1. 1. 2021 se pro výplatu záloh na podíl na zisku uplatní test insolvence.