Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši

ledování nutričních ukazatelů školního stravování orgánem ochrany veřejného zdraví je zakotveno v ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) zákona 258, který ukládá provozovatelům stravovacích služeb povinnost, aby pokrmy podávané v rámci stravovací služby splňovaly výživové požadavky podle skupin spotřebitelů, pro které jsou určeny. Metodika nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „ND“) vznikla proto, aby korigovala spotřební koš. Spotřební koš představuje v současnosti jediné právně závazné nutriční normy (stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce o školním stravování), které však vychází ze starších výživových doporučení. ND na zásady spotřebního koše navazuje a je jeho doplňující metodikou, neboť pracuje s nejnovějšími zásadami stanovenými v oblasti správné výživy a zohledňuje současná výživová doporučení.

Prioritním nástrojem, který slouží provozovnám školního stravování k průkazu naplňování výživových ukazatelů, zůstává samozřejmě i nadále spotřební koš. ND z něj vychází, doplňuje jej a zaměřuje se na sestavení pestrého jídelníčku. Toto nutriční doporučení stanovuje frekvenci podávání pouze vybraných problematických kategorií potravin, například těch, jejichž četnost je tradičně v jídelníčku vyšší nebo naopak nedostatečná, nebo potravinových kategoriích, které nejsou dostatečně zohledněny spotřebním košem. Doporučení obsažená v metodice ND nejsou myšlena direktivně. Metodika ND nenařizuje, ale snaží se ukázat správný směr při sestavování jídelního lístku tím, že doporučuje vhodné zařazení různých potravin, kombinace různých druhů pokrmů a skladby pokrmů tak, aby odpovídaly potřebám dětského organismu.

Další legislativní požadavky stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, a vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. Tyto požadavky budou probrány v následující kapitole tohoto e-learningového kurzu.