Obsah zákonné úpravy

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje:

  • práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích;

Poznámka:
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dále dělí na kategorie:

• dálnice;
• silnice;
• místní komunikace;
• účelová komunikace;

viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích;
  • úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích;
  • řidičská oprávnění a řidičské průkazy;
  • působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie ČR ve věcech provozu na pozemních komunikacích.


Základní pojmy

Ze základních pojmů uvedených v § 2 zákona vybíráme ty nejpodstatnější:

Účastník provozu na pozemních komunikacích
Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích (chodec, řidič, cyklista, kočí apod.).

Řidič
Účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové či nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti.

Provozovatel vozidla
Vlastník vozidla
 nebo jiná fyzická či právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem.

Jízdní souprava
Souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho či více přípojných vozidel. Za jízdní soupravu se považuje osobní motorové vozidlo a přívěsný vozík.

Technická kontrola
Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad. Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly.

Při technické silniční kontrole je řidič povinen zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů.

 Upozornění

Dle původního znění zákona č. 361/2000 Sb. zajížďka pro provedení technického stavu vozidle včetně cesty zpět nesměla být delší než 8 km. Nově je stanovena i skutečnost, kdo náklady na provedení technické kontroly hradí. Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit.

Nesmět ohrozit
Povinnost
 počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Nesmět omezit
Povinnost
 počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

Stát
Uvést vozidlo do klidu na dobu dovolenou pro zastavení.

Zastavit
Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení či vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení či složení nákladu.

Zastavit vozidlo
Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Problematiku zastavení a stání nalezeme v § 25 zákona. Uvádí se tam, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

 Důležité
Pozor si dejte ve městech na ulicích s provozem tramvají. Při parkování vozidel je třeba dodržet vzdálenost mezi levým krajem vozidla a pravým krajem tramvajového pásu. Porušení tohoto pravidla je velmi častým důvodem k odtahu vozidla.

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu či jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr či rychlost jízdy.

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště či v tunelu.

 Důležité
Jakákoliv jízda v tunelu je jízdou za snížené viditelnosti.