Ochrana věřitelů při přeměnách

Při přeměně obchodních korporací může dojít k ohrožení či poškození zájmů věřitelů zúčastněných obchodních korporací, a proto zákonná úprava přeměn obchodních korporací věnuje ochraně věřitelů značnou pozornost.

Při fúzi může dojít k situaci, kdy se ekonomicky fungující a prosperující společnost spojí se společností, která je na tom o poznání hůře, v důsledku čehož poklesne platební schopnost nástupnické společnosti, a dojde tak k ohrožení zájmu věřitelů. V případě rozdělení se zmenšuje majetková podstata rozdělované obchodní korporace, a tudíž roste i potenciální riziko pro věřitele.

Důležité!
Z hlediska charakteru jednotlivých druhů přeměn lze o určitém ohrožení či poškození zájmů věřitelů zúčastněných korporací uvažovat zejména v souvislosti s rozdělením či fúzí, neboť při změně právní formy zůstává subjekt včetně svého jmění totožný.

ZPř pro všechny druhy přeměn poskytuje věřitelům zúčastněných společností práva, jež mohou v souvislosti s přeměnou uplatnit.

Právo věřitele na poskytnutí jistoty

Podle § 35 ZPř mohou věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne zveřejnění zápisu fúze do obchodního rejstříku, požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek.

Pozor!
Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky věřitele, může se věřitel obrátit na příslušný soud, který o dostatečném zajištění s ohledem na druh a výši pohledávky rozhodne.

Rovněž pokud věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právě věřitele na křížové ručení

Kromě výše uvedeného práva na poskytnutí jistoty mají věřitelé v souvislosti s přeměnou uskutečněnou rozdělením dále ochranu v podobě tzv. křížového ručení nástupnických korporací.

Podle § 257 ZPř ručí každá z nástupnických korporací za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení ze zaniklé či rozdělované korporace na ostatní nástupnické korporace nebo zůstaly rozdělované korporaci při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými korporacemi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

Nebylo-li posudkem znalcepři rozdělení sloučením provedeno ocenění jmění, jež má na nástupnickou korporaci přejít, je pro účely ručení rozhodná částka, o niž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické korporace vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce.

Pozor!
Rozdělovaná korporace dále ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na nástupnickou korporaci nebo na více nástupnických korporací, a to do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Daňové povinnosti

Co se týče daňových povinností společností zúčastněných na rozdělení, pokud není z projektu přeměny zřejmé, na koho má daná daňová povinnost přejít, určí právní nástupnictví správce daně. Přitom platí, že zúčastněné společnosti ručí za splnění daňové platební povinnosti, která přešla na jinou právnickou osobu v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením.