Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Pracovní doba v dopravě je specifická a specifické pracovní podmínky vyžadují zvláštní úpravu délky směny a doby odpočinku tak, aby byly dodrženy principy bezpečné práce.

Na základě zmocnění obsaženého v § 100 ZP vydala vláda nařízení č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (dále jen „NV“, „nařízení vlády“), přičemž v jeho § 2 blíže vymezila okruh zaměstnanců, jichž se úprava týká:

 • členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství či dle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů, jimiž jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí (dále jen „člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu“);
 • zaměstnanci údržby pozemních komunikací, kteří zajišťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a schůdnost silnic a místních komunikací;
 • zaměstnanci drážní dopravy;
 • zaměstnanci na dráze celostátní, regionální a vlečce, kteří zabezpečují a obsluhují dráhu, organizují drážní dopravu nebo se podílejí na zajišťování či provozování drážní dopravy nebo řídí či doprovázejí drážní vozidlo nebo zajišťují jeho provozuschopnost;
  • zaměstnanci městské hromadné dopravy, kteří jsou členy osádky autobusu v městské autobusové dopravě, zaměstnanci, kteří organizují silniční městskou dopravu, a zaměstnanci drážní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální (metro);
  • členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, jimiž jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km (dále jen „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě“);
  • zaměstnanci zajišťující provoz letiště;
 • členové posádky letadla, kteří jsou výkonnými letci či obsluhujícím personálem u zaměstnavatele, jenž provozuje obchodní leteckou dopravu letouny či vrtulníky nebo je provozovatelem leteckých prací či letecké záchranné služby.

Nařízení vlády se člení do hlav, přičemž každému z výše vyjmenovaných okruhů zaměstnanců náleží úprava v příslušné hlavě. Řidiči nákladních vozidel a autobusů mají pracovní dobu upravenu v hlavě I, řidiči městské hromadné dopravy v hlavě V a řidiči linkové osobní dopravy v hlavě VI.

Nejdůležitější odchylky v nařízení vlády se týkají:

 • délky týdenní pracovní doby a pracovní směny;
 • nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu;
 • poskytování dovolené ve dnech;
 • pracovní pohotovosti.

Praxe ukazuje, že pro zaměstnavatele bývá někdy obtížné se rozhodnout, kdy bude platit ustanovení ZP a kdy nařízení vlády. Protože NV představuje speciální předpis, nejdříve bude vhodné vyhledat údaje pro příslušnou kategorii řidičů v odpovídající hlavě uvedeného nařízení, a pokud hledaná veličina (např. délka směny) pro tuto kategorii není v NV upravena, je potřeba údaj kupříkladu o délce směny vyhledat v zákoníku práce.

Častá chyba:
Údaje z jedné hlavy nelze aplikovat na případy řidičů uvedených v hlavě jiné, pokud tento postup není přímo v nařízení vlády uveden.