Odesílání dokumentů (§ 18 vyhlášky)

Veřejnoprávní původce odesílá dokumenty prostřednictvím výpravny, která opatří odesílaný dokument náležitostmi potřebnými k jeho odeslání.

Veřejnoprávní původce vybaví výpravnu zařízením umožňujícím odesílání datových zpráv z elektronických adres podatelny zveřejněných podle § 2 odst. 3 písm. c), odesílání datových zpráv prostřednictvím datové schránky podle § 2 odst. 3 písm. d), má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, a odesílání datových zpráv jinými prostředky elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští.

Vykonává-li veřejnoprávní původce spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, je odesílání datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby, pokud není zprostředkováno automatizovanou vazbou na tento systém; to neplatí pro veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.

Veřejnoprávní původce zajistí před odesláním datové zprávy kontrolu případného výskytu škodlivého kódu.

Původce typu OVM má povinnost odesílat přednostně subjektům, které mají zřízenu datovou schránku, pokud to povaha agendy i povaha doručovaného dokumentu umožňuje. Zde je třeba pamatovat na to, že je-li subjekt, kterému je doručováno, „kupec, řezník a sedlák v jedné osobě“, může být majitelem čtyř datových schránek, tj. na předmět podnikání a ještě na fyzickou osobu. Fyzická osoba, která vlastní datovou schránku, může oficiálně požádat o to, aby se údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových schránek zlikvidovaly (viz § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.), to ale nevylučuje povinnost OVM doručovat prostřednictvím ISDS.