Odměňování osob se zdravotním postižením

Do 31. 12. 2016 byla předpisem o minimální mzdě stanovena specifická právní úprava v oblasti odměňování osob se zdravotním postižením. V nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, ve znění pozdějších předpisů byla do uvedeného data stanovena zvláštní sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance.

Až do uvedeného data bylo stanoveno, že pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí sazba minimální mzdy 55,10 Kč za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc. Dále byly pro tyto osoby stanoveny zvláštní nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin prací. Tyto nejnižší úrovně zaručené mzdy byly pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, stanoveny v nižších částkách, než byly odstupňovány nejnižší úrovně zaručené mzdy pro ostatní zaměstnance.

Například pro ostatní zaměstnance – osoby bez zdravotního postižení – činila v uvedené době základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 58,70 Kč za hodinu nebo 9 900 Kč za měsíc.

Uvedená úprava však byla v rozporu se základní zásadou, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší zaměstnancům tatáž mzda nebo plat. Neposkytnout zaměstnanci za stejnou práci či práci stejné hodnoty tutéž mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci je přestupkem, respektive správním deliktem na úseku odměňování zaměstnanců, s možnou sankcí – lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

S účinností od 1. 1. 2017 bylo novelou – nařízením vlády č. 336/2016 Sb. – ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy zrušeno. Pro osoby se zdravotním postižením tak platí stejná výše minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy jako pro ostatní zaměstnance.

Poznámka:

Je důležité provést kontrolu, aby byla u zaměstnavatele změna zvláštní úpravy minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro osoby se zdravotním postižením zaznamenána a aby se u těchto osob používaly stejné výše minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy jako u ostatních zaměstnanců (byl zrušen § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).