Opravné položky

Příklad

  • 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
  • 19 – Opravné položky k zásobám
  • 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  • 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Jak jsme již uvedli v první lekci, jedním z cílů inventarizace je prokázat věrnost a poctivost předmětu účetnictví a zajistit správnost ocenění majetku. Účetní jednotky jsou povinny k datu účetní závěrky zachytit věrné ocenění svého majetku a závazků. Účetním nástrojem, který slouží k věrnému ocenění majetku, jsou opravné položky. Prostřednictvím opravných položek lze zachytit přechodné snížení hodnoty majetku či pohledávek zjištěné na základě inventarizace, která vyjadřují příslušnou míru rizika.

Poznámka: Postup tvorby a použití opravných položek jsou stanoveny v § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a upřesněny v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 005; dále vyplývají i ze zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách).

Při tvorbě opravných položek se vychází z inventarizace, v jejímž rámci se kromě rozdílů v množství majetku musí také posuzovat případný rozdíl v ocenění jednotlivých druhů majetku. Jednotlivé opravné položky by měly být vedeny ve zvláštní evidenci, která zachycuje vznik a postupné odepisování opravné položky. Opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů. Tyto účetní opravné položky však nejsou daňově uznatelným nákladem pro účely daně z příjmů. Daňově uznatelné jsou ty, které vyplývají ze zákona o rezervách.

Účetní jednotky musejí mít tvorbu a čerpání opravných položek od období, ve kterém vznikne nutnost jejich využití, zahrnuty do vnitřních účetních směrnic. Účetní opravné položky je nutné tvořit bez ohledu na to, zda je předpokládaný výsledek hospodaření za příslušné účetní období zisk, nebo ztráta, a také bez ohledu na skutečnost, zda tvorba opravné položky je, či není daňově uznatelná.

Přechodné snížení hodnoty majetku prostřednictvím opravných položek představuje dočasnou korekci ocenění majetku směrem dolů, a to až do pominutí důvodů tohoto snížení. Prostřednictvím opravných položek se tak do účetnictví promítnou všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku v příslušném účetním období.

 Důležité

Dojde-li ke snížení hodnoty majetku trvale (např. odpis hmotného majetku, odpis pohledávky) nebo ze zákona vznikne povinnost reálného ocenění majetku (kupř. cenné papíry), nelze opravné položky použít.

Směrná účtová osnova, která je přílohou k prováděcí vyhlášce, má v každé účtové třídě konkrétního druhu majetku vydělenu účtovou skupinu pro opravné položky, např. 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám atd.

Při inventarizaci opravných položek se provádí dokladová inventura, přičemž se stav účtu příslušných opravných položek ověřuje podle uvedené evidence opravných položek a dle dokladů o pořízení příslušného majetku.

V dalším účetním období podléhají již vytvořené opravné položky znovu inventarizaci, při níž se posuzuje jejich výše a odůvodněnost; na základě výsledků tohoto posouzení se existující opravné položky zruší nebo navýší, případně se ponechají beze změny (viz § 55 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).