Plán a časový rozvrh inventarizace

Vzhledem k tomu, že inventarizace jsou náročné na přípravu i na provedení a podílí se na nich více pracovníků, je vhodné, aby si vedení účetní jednotky nebo vedením pověřený pracovník před provedením inventarizace připravili časový rozvrh průběhu inventarizací, jehož plnění bude možné kontrolovat.

Poznámka: Časový rozvrh inventarizace může být v účetní jednotce stanoven například příkazem ředitele nebo vnitropodnikovou směrnicí.


Návrh vnitropodnikové směrnice k provedení inventarizace

Směrnice č. …/2018 (Příkaz ředitele č. …/2018)

V souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bude ke dni 31. 12. 2018 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou v tomto podniku provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Za organizaci, řízení a provedení inventarizace zodpovídá ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK).

Složení ÚIK:

Předseda ÚIK: ……………

Členové ÚIK: ……………, ………………, …………….

ÚIK zabezpečí svolání předsedů dílčích inventarizačních komisí (DIK), seznámí je s plánovaným průběhem inventarizace, provede jejich proškolení, zabezpečí vyhotovení formulářů inventurních soupisů a v případě potřeby bude v průběhu provádění inventarizace jednotlivé DIK vést metodicky. Na základě inventurních soupisů vyhotovených jednotlivými DIK zpracuje ÚIK závěrečnou zprávu, a to do ………… .

Na provedení inventarizace se dále budou podílet DIK č. 1–4 ve složení:

DIK č. …:

Předseda ……………

Členové ……………, ……………, ……………

(>atd.)

DIK č. 1 provede fyzickou inventuru majetku zachyceného na syntetických účtech ……… . DIK č. 2 provede …………… .

(atd.)

Za provedení uložených úkolů a dodržení stanovených termínů zodpovídají předsedové DIK č. 1–…. Inventurní zjištění budou zaznamenána do inventurních soupisů, jejichž jednotlivé strany musejí být označeny pořadovým číslem, a na každé straně soupisu bude uveden součet peněžních hodnot. Každá strana inventurního soupisu bude podepsána odpovědným pracovníkem nebo pracovníkem, jemuž byl příslušný majetek svěřen do užívání, a členy DIK provádějícími inventuru. Hmotně odpovědný pracovník připojí na inventurní soupis i prohlášení, že inventura byla provedena za jeho přítomnosti a zda byl k provedení inventur předán veškerý svěřený majetek; toto prohlášení stvrdí svým podpisem. Na poslední straně inventurního soupisu bude uvedena rekapitulace stran a hodnot ze všech stran soupisu a celkový součet hodnot.

Fyzické a dokladové inventury majetku a závazků budou zahájeny dne 28. 11. 2018 a ukončeny dne 30. 11. 2018. Inventurní soupisy musejí být jednotlivými DIK odevzdány předsedovi ÚIK nejpozději do 14.30 hod. dne 30. 11. 2018.

ÚIK zabezpečí svolání a proškolení vedoucích DIK č. 1–4. Termín: do 25. srpna 2018.

Poznámka: V nevelkých podnicích postačí k provedení inventur i dvojice pracovníků, z nichž jeden je hmotně odpovědnou osobou a druhý osobou nezávislou na hmotně odpovědné osobě.


Plán inventarizace

Podrobná podoba plánu inventarizace závisí na podmínkách účetní jednotky, zpravidla by však měla obsahovat:

  • stanovení předmětu inventarizace,
  • číselné označení příslušného syntetického nebo analytického účtu,
  • označení místa, kde se majetek nachází,
  • označení osoby odpovědné za příslušný majetek,
  • dobu zahájení a ukončení inventarizačních prací,
  • dobu provedení fyzických inventur, případně i dobu provedení dokladových inventur u jednotlivých položek majetku a závazků,
  • datum vyhodnocení výsledků inventarizace a případného vypořádání výsledků inventarizace
  • seznam pracovníků, kteří se budou na inventarizaci podílet,
  • jméno a funkci osoby, jež harmonogram vypracovala,
  • jméno a funkci osoby, která harmonogram schválila.

Poznámka: Vedení účetní jednotky může také určit, že se některé části inventarizace uskuteční bez předchozího oznámení termínu všem pracovníkům a bez upozornění odpovědných pracovníků (např. inventury ve skladu, kontrola pokladní hotovosti apod.).

Jak již bylo uvedeno v 1. lekci, může účetní jednotka rozložit provedení fyzických inventur do období čtyř měsíců před rozvahovým dnem a dvou měsíců po něm. S ohledem na tuto možnost je vhodné připravit (pokud nemá účetní jednotka provedení inventarizace ošetřeno jiným vnitropodnikovým předpisem) časový harmonogram a plán inventarizací, a to v dostatečném předstihu před termínem možného započetí procesu inventarizace, například již v průběhu června–srpna příslušného roku.

S plánem a časovým harmonogramem by měli být v předstihu seznámeni vybraní pracovníci, kteří se budou na inventarizacích podílet (pokud se vedení účetní jednotky nerozhodne, že některé části inventarizace budou provedeny bez předchozího oznámení).

Pokud se jedná o výběr pracovníků, kteří se na inventarizacích budou podílet, nestanoví právní předpisy žádné zvláštní požadavky. Je tedy možné, aby inventarizaci provedl jen jeden pracovník, ale je účelné pověřit jejím provedením více pracovníků: jednak kvůli rychlosti provedení a dále aby mohlo vedení podniku kontrolovat, jak odpovědní pracovníci zacházejí s majetkem a zda jsou opatření přijatá k jeho ochraně dostačující, či je nutné přijmout další.