Podmínky náhradního plnění a povinná evidence

Ze zákonné úpravy povinností zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání OZP vyplývá povinnost vedení několika typů evidence. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5., ve 2. lekci, nevedení předepsané evidence tvoří skutkovou podstatu přestupku na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, s možností správní sankce – pokuty až do výše 1 mil. Kč.

Zaměstnavatelé mají povinnost vést:

  • evidenci zaměstnávaných OZP; evidence musí obsahovat údaje o důvodu, na jehož základě byla tato zaměstnaná osoba uznána osobou se zdravotním postižením;
  • evidenci pracovních míst vyhrazených pro OZP.

Novela zákona o zaměstnanosti pak s účinností od 1. 10. 2017 zavedla v souvislosti s náhradním plněním povinného podílu povinnou evidenci tohoto plnění.

Podmínky náhradního plnění podle změn právní úpravy

Novela zákona o zaměstnanosti, provedená zákonem č. 206/2017 Sb., zavedla s účinností od 1. 10. 2017 jako základní podmínku pro uznání náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odběrem výrobků a služeb od uznaných zaměstnavatelů nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nutnost nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vložit do evidence vedené ministerstvem podle § 84 ZoZ. Tato evidence je vedena elektronickou formou.

Poprvé pro rok 2015 vyplňovali zaměstnavatelé povinnou přílohu k Ohlášení o plnění povinného podílu. Zde se uváděly identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány nebo kterému byly zadány zakázky, cena odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byla dodávka uskutečněna. Pro plnění od 1. 10. 2017 se již uvedená příloha nevyplňuje, potřebné údaje obsahuje nově zavedená elektronická evidence náhradního plnění.

Hlavním cílem popsaných změn – zavedení povinné elektronické evidence náhradního plnění – je zejména zajistit dodržování limitu stanoveného pro objem náhradního plnění. Dalším cílem je zvýšení právní jistoty odběratelů náhradního plnění a dále elektronická evidence poskytne důležité informace v podobě přehledu o objemu náhradního plnění, tj. informace potřebné pro rozhodování o dalších případných parametrických úpravách povinného podílu.

Povinná evidence

K přehledu plnění povinného podílu dle § 84 ZoZ slouží oddělená evidence, ve které si dodavatel eviduje přepočtený stav zaměstnanců, poskytnuté náhradní plnění a vydaná potvrzení pro tyto účely.

Od roku 2017 navíc musí být každé poskytnuté náhradní plnění zaevidováno v elektronické evidenci náhradního plnění.

Plnění do evidence zadává výhradně dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek, a to do 30 dnů od zaplacení. Odběratel plnění pouze potvrzuje správnost zadaného plnění (údaje zadané od 1. ledna do 30. září 2017 se nepotvrzují).

Povinná evidence obsahuje:

  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH, započitatelnou do plnění povinného podílu,
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění potom dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy  ohlašujíÚřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Neuvádějí se však již konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace jsou obsaženy v elektronické evidenci, kterou vyplňují dodavatelé.

Důležité:

Evidence náhradního plnění vedená podle ustanovení § 84 zákona o zaměstnanosti  je k dispozici  na:.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/evidence-nahradniho-plneni

a obecné informace k aplikaci evidence náhradního plnění na:

https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-k-aplikaci-evidence-nahradniho-plneni