Podněty, stížnosti, oznámení

Inspekční činnost se provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) až e). V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení.

Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. ZDROJ: § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Náležitosti zápisu při ústním podání stěžovatele:

 • datum s místem podání;
 • jméno, příjmení stěžovatele;
 • bližší označení osoby či subjektu, vůči kterému stížnost směřuje;
 • předmět stížnosti;
 • podpis zaměstnance České školní inspekce, který zápis vyhotovil;
 • podpis stěžovatele.

Prošetřeny jsou taktéž stížnosti anonymního charakteru. Zde však situaci komplikuje skutečnost, že v průběhu šetření nemůže být takový stěžovatel vyzván k doplnění či upřesnění informací. Taktéž není v tomto případě možné, aby byl stěžovatel vyrozuměn o výsledcích šetření.

Příklady stížností, které spadají do kompetence ČŠI:

 • komunikace mezi zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů;
 • hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů;
 • oblast zajištění bezpečnosti a zdraví dětí, žáků a studentů;
 • oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • oblast koncepce školních vzdělávacích programů.

Příklady stížností, které nespadají do kompetence ČŠI:

 • nakládání s osobními údaji zaměstnanců;
 • nakládání s osobními údaji dětí, žáků a studentů;
 • pracovněprávní problematika (oprávněnost/neoprávněnost výpovědi zaměstnance);
 • oblast nevhodných hygienických podmínek pro vzdělávání.

Detailní přehled týkající se problematiky podnětů a stížností nalezneme v materiálu ČŠI Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů (Informace pro ředitele škol a školských zařízení). Dostupné zde.