Podpora asistenta pedagoga

K čemu lze využít pomoc asistenta pedagoga?

Asistent pedagoga je zaměstnanec, který učitelům poskytuje podporu při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá především při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných v dané škole. Asistent pedagoga může pracovat také s ostatními žáky ve třídě.

Asistenti pedagoga pracují v souladu s náplní práce, kterou stanoví ředitel školy. V tomto dokumentu jsou přesně a konkrétně popsány jednotlivé činnosti, které při práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami tito pracovníci vykonávají.

Důležité: Vždy se přitom přihlíží k doporučením školského poradenského zařízení, individuálního vzdělávacího plánu. Tyto dokumenty vždy vychází z poradenské a diagnostické práce s dítětem, jeho diagnózy, a především aktuálního stavu jeho speciálních vzdělávacích potřeb.