Podpůrná opatření

PRVNÍ STUPEŇ POPŮRNCÝH OPATŘENÍ

O tomto stupni podpůrných opatření rozhoduje čistě škola bez zapojení školského poradenského zařízení. Zároveň toto opatření nemá normovanou finanční náročnost. Je proto určen dětem, které nemají zásadní problémy s porozuměním českému jazyku, naopak potřebují podporu v jednotlivých předmětech. V rámci této podpory pak dochází ke kompenzaci mírných obtíží. Podpůrná opatření fungují v rámci školní výuky a domácí přípravy.

DRUHÝ STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Druhý stupeň se poskytuje žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Již však není plně v kompetenci školy. Musí s ním souhlasit Školské pedagogické zařízení. Opatření se mohou týkat organizace a metod výuky, hodnocení žáka a případně využití IVP. Konkrétně mají žáci nárok na:

  • 3 hodiny češtiny týdně (nejvýše však 120 hodin ročně na ZŠ a SŠ),
  • 2 hodiny pedagogické intervence týdně,
  • 2 hodiny speciálněpedagogické péče týdně,
  • úpravu obsahu vzdělávání,
  • speciální učebnice.

Škola by měla také myslet na podporu sociokulturní adaptace dítěte.

TŘETÍ STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Nejvyšší možný stupeň podpůrných opatření pro žáky-cizince je poskytován při naprosté neznalosti českého jazyka. To vede k úpravám v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP a hodnocení žáka. Žáci mají například nárok na:

  • 3 hodiny týdně výuky českého jazyka (nejvýše 200h na ZŠ a SŠ),
  • úpravu obsahu vzdělávání,
  • speciální učebnice a pomůcky
  • asistenta pedagoga.