Pohled zákona o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 7 stanovuje povinnost pro akciové společnosti – a to vést internetové stránky a uveřejňovat na nich povinné identifikační údaje. Pokud si internetové stránky dobrovolně zřídí společnost s ručením omezeným, tato povinnost se na ni vztahuje přiměřeně.

„Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen ‚internetové stránky‘), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.“

Z různých ustanovení zákona o obchodních korporacích lze vyčíst, že po akciové společnosti požaduje, aby na internetových stránkách uveřejňovala například:

  • pozvánku na valnou hromadu, přičemž od 1. 1. 2014 mají všechny typy a. s. povinnost uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách; nutno podotknout, že tento způsob uveřejnění je kogentní a společnosti jej nemohou ve svých stanovách vyloučit či určit jiný výhradní způsob svolávání valné hromady; ZOK tak upustil od publikace pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku a v celostátním deníku;
  • účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní spolu se zprávou o podnikatelské činnosti;
  • informace o přednostním právu akcionářů na upisování nových akcií;
  • prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné.

Jde však pouze o zlomek informací, které je a. s. povinna na svých internetových stránek zveřejňovat – ze ZOK jich lze vyčíst podstatně více.

Pozor!
Sankci při neplnění povinnosti průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ZOK obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, v platném znění. Podle jeho ustanovení § 104 ve spojení s § 107 lze v takových případech uložit pokutu až 100 tis. Kč.