Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

V této kapitole se budeme blíže věnovat povinnostem plynoucím ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a z vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) je povinné smluvní pojištění odpovědnosti, jehož hlavním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla, ne krytí škody na vozidle, jehož provozem byla tato škoda způsobena.

Zákon č. 168/1999 Sb. upravuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“) a dále zřízení České kanceláře pojistitelů.

Česká kancelář pojistitelů má tyto povinnosti:

  • spravuje garanční fond a fond zábrany škod;
  • sjednává hraniční pojištění a provozuje informační středisko;
  • zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří;
  • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států a garančními fondy cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod;
  • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti;
  • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti;
  • podílí se na předcházení vzniku škodných událostí v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel;
  • zpracovává pro potřeby své, svých členů nebo kanceláří pojistitelů cizích států a jejich členských pojišťoven údaje o dopravních nehodách od Policie České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup k údajům.

Zákon č. 168/1999 Sb. v odst. 2, §1, dále stanovuje:

Nestanoví-li tento zákon jinak,

  • musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené;
  • může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Škodu na vlastním vozidle lze krýt z havarijního pojištění.

Havarijní pojištění je zcela dobrovolné a hradí se z něj škody způsobené na vlastním vozidle (např. havárie, odcizení, vandalismus, živelní pohromy apod.).

Důležité
Uzavření havarijního pojištění je nutné zvážit pro případ vzniku jakékoliv škody na vozidle, jelikož dle § 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, lze na zaměstnanci, který škodu nezpůsobil úmyslně, v opilosti nebo po zneužití návykových látek vymáhat náhradu škody jen do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku před způsobením škody.

 Důležité
Dle platného znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je každý majitel vozidla povinen platit povinné ručení, z něhož jsou v případě nehody hrazeny škody na majetku, zdraví či životě, které řidič způsobí při provozu vozidla třetí osobě. Po uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou obdrží majitel pojištěného vozidla od pojišťovny tzv. zelenou kartu.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká na základě pojistné smlouvy mezi majitelem vozidla a pojišťovnou. V současné době působí na trhu zhruba 15 pojišťoven s nabídkou tohoto produktu (např. Allianz, AXA, Česká pojišťovna, Slavia, ČSOB, HPP, Kooperativa apod.). Při sjednávání pojištění doporučujeme brát především v potaz, co všechno pojistná smlouva obsahuje, a nesjednávat co možná nejlevnější povinné ručení. V praxi by se vám takové jednání mohlo vymstít.

Další časté dotazy z praxe si uvedeme ještě ve 3. lekci v souvislosti s dopravními nehodami.