Pokuty, kauce, sankce

ZSD stanoví pro řidiče a dopravce za konkrétní porušení níže uvedené pokuty. V případě řidiče, který:

 • nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole;
 • nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek či odpočinku; nebo
 • předloží při kontrole neplatný doklad či nepředloží doklady požadované zákonem a nebo neumožní přístup k záznamovému zařízení,

může správní orgán (obec s rozšířenou působností) za uvedené přestupky uložit pokutu do 10 tis. Kč nebo příkazem na místě pokutu do 5 tis. Kč.

Upozornění:
Při překročení maximální doby řízení vozidla či nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a vícejsou řidiči přiděleny 4 body.

V případě dopravce, který se dopustí přestupku, že:

 • nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů;
 • nezajistí, aby byl v každém vozidle záznam o době jeho řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, nebo nezajistí jeho řádné vedení, pokud je povinen jej vést, či tento záznam neuschová po stanovenou dobu,

může správní orgán (krajský úřad) za uvedené přestupky uložit pokutu do 350 tis. Kč.

Orgány Policie ČR nebo Celní úřad jsou při provádění kontroly a státního odborného dozoru oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 tis. Kč do 100 tis. Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle ZSD, existuje-li důvodné podezření, že se bude řízení o přestupku vyhýbat nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.

Poznámka:
Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání proti právního jednání a k rozsahu způsobené škody.

Je-li orgán Policie ČR nebo Celní úřad oprávněn vybrat kauci podle § 35c ZSD a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže orgán Policie ČRči Celní úřad řidiči, který pro tyto účely zastupuje dopravce, jízdu na nejbližší místo, jež je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a:

 • zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“);nebo
 • zakáže řidiči pokračovat v jízdě a zadrží mu doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

Důležité:
Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce.

Orgán Policie ČR, Celní úřad nebo správní orgán zajistí neprodleně uvolnění vozidla a vrácení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, pokud:

 • byla složena kauce orgánu Police ČR, Celnímu úřadu či příslušnému správnímu orgánu;
 • správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku podle ZSD, neshledal na základě předaných podkladů důvody k zahájení správního řízení o přestupku;
 • správní řízení o přestupku podle ZSD bylo pravomocně zastaveno; nebo
 • byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené ve správním řízení o přestupku podle ZSD.

Ztráta dobré pověsti: Dopravní úřad může rozhodnout, že podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce, kterému byl pravomocně uložen správní trest za protiprávní jednání uvedené v seznamu závažných porušení, ztrácí dobrou pověst. Živnostenský úřad může zrušit koncesi, pokud dopravní úřad podá návrh na její zrušení z důvodů ztráty dobré pověsti.

Podvody s digitálními tachografy lze postihovat jako trestný čin. Vyplývá to ze skutečnosti, že tachograf obsahuje podstatné počítačové komponenty, jako jsou procesor, paměť atd. (hardware), a má příslušné programové vybavení (software), jež řídí jeho činnost a umožňuje ukládat řadu údajů o činnosti řidiče a provozu vozidla, ale i plnit další funkce (např. upozornit řidiče na blížící se uplynutí max. doby řízení vozidla a z toho vyplývající bezpečnostní přestávku).

Z daného pohledu lze digitální tachograf chápat jako počítačový systém, který má na mysli ust.§ 230 trestního zákoníku. Manipulaci s digitálním tachografem je pak možné kvalifikovat jako trestný čin podle § 230 odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. a) či b), eventuálně dle § 230 odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. a) a b) trestního zákoníku.

Upozornění:
Za uvedené trestné činy lze uložit trest odnětí svobody na 6 měsíců až 4 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Statistika kontrol v silniční dopravě v roce 2018 (výsledky publikované Ministerstvem dopravy): Bylo zkontrolováno 47 562 vozidel (nákladní a osobní dopravy). Počet vozidel se zjištěnou závadou dosáhl 8 035, což představuje 16,9% závadovost. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k poklesu o 8,7 %.

Na celkovém počtu vozidel zkontrolovaných v roce 2018 se Policie ČR podílela 43 555 vozidly, Celní správa 2 017 a státní odborný dozor (SOD) 1 990.

Poznámka:
Rozhodující podíl na provedených silničních kontrolách má Policie ČR. Státní odborný dozor se zaměřuje převážně na kontroly prováděné u dopravních firem.

Porovnání závadovosti podle země registrace vozidla:

Poznámka:
Podle sídla vévodí dlouhodobě žebříčku porušení sociálních předpisů zjištěných českými kontrolními orgány dopravci z Rakouska a SRN.

Podíl analogových tachografů v kontrolovaných vozidlech se každoročně snižuje. Rozhodující roli v tom hraje zejména obnova vozového parku v mezinárodní dopravě.

Počet a výše udělených pokut a kaucí: V roce 2018 činila celková výše udělených pokut ve správním řízení 52 614 520 Kč. Počet vybraných kaucí dosáhl 1 788. Nejvíce se jich vybralo od řidičů z Polska (631), Slovenska (361), Turecka (165), Rumunska (108) a SRN (104).