Poradenské služby

Speciálně pedagogické centrum

Poradenské služby poskytuje žákům s PAS škola a školské poradenské zařízení, v tomto případě speciálně pedagogické centrum (SPC) zaměřené právě na klienty s touto diagnózou. SPC na základě odborného posouzení/vyšetření vydává doporučení, v němž stanovuje příslušná podpůrná opatření, která má škola žákovi s ohledem na jeho vzdělávací potřeby zajistit.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má každá škola.

Tvoří ho vždy:

výchovný poradce + metodik prevence.

Kromě toho v něm mohou pracovat i další odborníci – školní speciální pedagogové a školní psychologové. Ti se mohou různou měrou podílet na poskytování podpůrných opatření žákovi s PAS:

  • podílí se na sestavování IVP,
  • metodicky vedou asistenty pedagoga,
  • poskytují konzultace samotnému jedinci s PAS, jeho zákonným zástupcům, ale i učitelům a asistentům pedagoga.

Školní speciální pedagogové mohou navíc, v případě že to stanoví doporučení SPC, poskytovat hodiny speciálně pedagogické péče. Poradenští pracovníci také komunikují s rodinou a spolupracují s odborníky s SPC i jinými.

Individuální vzdělávací plán

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu dané školy a je součástí dokumentace dítěte. Je podpůrným opatřením 2. až 5. stupně. Škola se tedy v případě jeho využití u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných řídí doporučením školského poradenského zařízení.

Náležitosti IVP

Odstavce 3) a 4) § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných stanovují náležitosti individuálního vzdělávacího plánu.

Individuální vzdělávací plán není neměnný. V průběhu školního roku jej lze podle aktuálního stavu vzdělávacích potřeb dítěte revidovat a doplňovat.

Důležité: Za zpracování a naplňování IVP odpovídá ředitel školy. Škola při tomto procesu spolupracuje se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem dítěte.

Při koncipování tohoto dokumentu je možné využít vzor, který lze nalézt jako přílohu č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.