Postup finanční analýzy

Níže uvedené kroky finanční analýzy není třeba brát jako dogma, které je nutné beze zbytku dodržet. Nicméně se při nich vychází z určité logiky věci, kdy je postupováno od nejjednoduššího a nejrychlejšího ke komplexním a složitým analytickým nástrojům. Zároveň není nutné vždy a za všech okolností aplikovat veškeré metody. Někdy to není ani možné z důvodu chybějících dat. Příkladem může být analýza kapitálového trhu, která se bude jen těžko provádět u společnosti menšího rozsahu, jež není ani veřejně obchodovatelná. Cílem tedy není použít veškeré dostupné metody a zahrnout uživatele maximálním množstvím dat, ale získat co nejjasnější podklad pro další rozhodování o možnostech zlepšení řízení podniku.

Jednotlivé kroky finanční analýzy:

 1. úprava účetních výkazů pro účely finanční analýzy,
 2. analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza účetních výkazů),
 3. bilanční pravidla,
 4. analýza poměrových ukazatelů:
  • ukazatele rentability,
  • ukazatele likvidity,
  • ukazatele aktivity,
  • ukazatele zadluženosti,
  • ukazatele kapitálového trhu,
  • ukazatele produktivity,
 5. analýza rozdílových ukazatelů – analýza pracovního kapitálu a cash flow,
 6. souhrnné ukazatele finančního zdraví – bonitní a bankrotní modely,
 7. hodnotové ukazatele – EVA,
 8. mezipodnikové srovnání – benchmarking,
 9. závěry a doporučení.

Postup finanční analýzy si dále předvede na konkrétních údajích pivovaru Švihov. Některé kroky budou z důvodu rozsahu a účelu tohoto manuálu omezeny jen na jejich podstatné ukazatele. Pro zjednodušení byla v níže uvedených výkazech provedena agregace jednotlivých řádků.

Tab. 4.1 – Rozvaha pivovaru Švihov (v tis. Kč)

Tab. 4.2 – Výkaz zisku a ztráty pivovaru Švihov (v tis. Kč)

 

2017

2018

2019

Tržby za prodej zboží

0

4 115

7 214

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

4 056

7 089

Obchodní marže

0

59

125

Výkony

363 899

497 183

633 881

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

363 883

493 205

633 562

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-36

3 949

319

Aktivace

52

29

0

Výkonová spotřeba

227 126

315 402

404 090

Spotřeba materiálu a energie

104 908

148 651

176 962

Služby

122 218

166 751

227 128

Přidaná hodnota

136 773

181 840

229 916

Osobní náklady

29 606

35 789

43 217

Daně a poplatky

481

480

721

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18 171

23 096

25 230

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

18 129

33 524

41 276

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu

8 549

19 398

13 501

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/–)

9 468

9 320

-21 185

Ostatní provozní výnosy

360

2 437

2 392

Ostatní provozní náklady

2 479

4 142

1 862

Provozní výsledek hospodaření

86 508

125 576

210 238

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

9 494

0

34 040

Prodané cenné papíry a podíly

9 474

0

33 038

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

0

Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti (+/–)

0

-900

0

Výnosové úroky

550

1 231

2 657

Nákladové úroky

84

1 691

4 062

Ostatní finanční výnosy

170

280

706

Ostatní finanční náklady

1 188

3 104

1 290

Finanční výsledek hospodaření

-532

-2 384

-987

Daň z příjmů za běžnou činnost

19 673

26 129

41 910

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

66 303

97 063

167 341

Mimořádné výnosy

606

62

0

Mimořádné náklady

606

278

0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

0

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

-216

0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)

66 303

96 847

167 341

Výsledek hospodaření před zdaněním

85 976

122 976

209 251