Postup při inventuře majetku a závazků podle jednotlivých druhů majetku – účtová třída 0 (pokr.)

V minulé lekci jsme zahájili popis zmíněného postupu na příkladech majetku označeného účty možného účtového rozvrhu, jenž byl sestaven na základě směrné účtové osnovy. Dále dokončíme účtovou třídu 0 – Dlouhodobý majetek a budeme pokračovat účtovými třídami 1 – Zásoby, 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3 – Zúčtovací
vztahy, 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky a 7 – Závěrkové a podrozvahové účty.

Příklad

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

 • 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, např.
  • 011 – Zřizovací výdaje
  • 013 – Software
  • 014 – Ocenitelná práva
 • 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, např.
  • 021 – Stavby
  • 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
  • 027 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
  • 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
 • 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  • 031 – Pozemky
  • 032 – Umělecká díla a sbírky
 • 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
 • 06 – Dlouhodobý finanční majetek
 • 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
 • 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
 • 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku


Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný


Umělecká díla a sbírky

Podle § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou dlouhodobým hmotným majetkem i umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírkymovité kulturní památkypředměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci, o nichž to stanoví zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. U tohoto majetku se provádí zejména fyzická inventura.

Pravidla pro neziskové subjekty

Přísnější pravidla platí pro účtování i inventarizaci uměleckých děl a sbírek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Stanovena jsou ve vyhlášce č. 270/2010 Sb., a v opatření Ministerstva financí č. 43/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (dále jen Opatření).

Důležité

Souhrnně lze uvést, že vybrané účetní jednotky (viz lekce č. 1), které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., provádějí inventarizaci povinně dle vyhlášky č. 270/2010. Ty, které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., postupují při inventarizaci podle zákona o účetnictví a souvisejících předpisů uvedených i v těchto materiálech.

Podle čl. XXI Opatření se uměleckými díly a předměty kulturní památky a umělecké povahy rozumí movitý dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru nejsou součástí stavebních objektů.

Dále je v čl. XXI Opatření stanoveno, že umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 000 Kč a vyšší budou doložena fotodokumentací. Uvedené ustanovení se však nevztahuje na umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, případně jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a další majetek uvedený v odst. 3 čl. XXI.

Důležité

U uvedených uměleckých děl a sbírkových předmětů se provádí fyzická inventura a prověří se také, zda je k předmětům s výše uvedenou pořizovací cenou pořízena i fotodokumentace.

Pravidla pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů

Pokud se jedná o umělecká díla, která jsou kulturními památkami, o sbírky muzejní povahy archeologické nálezy, platí pro jejich evidenci, ochranu i inventarizaci zvláštní pravidla stanovená v § 30 odst. 9 zákona o účetnictví (dále též jen „ZÚ“) a zejména pravidla stanovená v zákoně č. 122/2000 Sb. V tomto zákoně je definováno, co se rozumí sbírkou muzejní povahy, sbírkovým předmětem, kdy je sbírka veřejným statkem, jaké sbírkové a umělecké předměty se zapisují v centrální evidenci Ministerstva kultury a jaké jsou povinnosti vlastníka sbírky.

 Důležité

Vlastník sbírky je podle § 9 zákona č. 122/2000 Sb. povinen vést sbírkovou evidenci s předepsanými záznamy.

Pro inventarizaci sbírek jsou v § 12 zákona č. 122/2000 Sb. stanovena tato pravidla:

 • soulad evidenčních záznamů jednotlivých sbírkových předmětů se skutečným stavem se ověřuje inventurou;
 • inventuru provádí inventarizační komise, kterou tvoří nejméně 3 osoby jmenované vlastníkem sbírky nebo v případě mimořádné inventarizace ministerstvem;
 • o výsledku inventury sepíše inventarizační komise zápis, který podepíší její členové; komise jej neprodleně předloží vlastníkovi sbírky, v případě mimořádné inventarizace ministerstvu;
 • zápis obsahuje jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventuru prováděly, a její datum;
 • zjistí-li se rozdíl mezi skutečným stavem a evidenčním záznamem ve sbírkové evidenci, je součástí zápisu protokol, ve kterém se uvedou zjištěné rozdíly, včetně jejich zdůvodnění;
 • vlastník sbírky je povinen oznámit ministerstvu provedení inventarizace a její výsledek, popřípadě opatření stanovená k nápravě zjištěných nedostatků.

Poznámka: Další pravidla jsou pak stanovena v prováděcí vyhlášce č. 275/2000 Sb., v níž je mj. stanoveno, jak se provádí inventarizace u sbírek čítajících více než 500 tisíc věcí movitých a další.


Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Na účtech účtové třídy 04 se účtují náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do doby, než je pořizovaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dokončen a je uveden do stavu způsobilého k užívání, kdy se stává dlouhodobým majetkem podle § 7 odst. 8 a 11 vyhlášky č. 500/2000 Sb.

U tohoto pořizovaného nedokončeného dlouhodobého majetku se při inventarizaci provádí dokladová inventura, přičemž je správnost stavu na účtech prověřena podle přijatých faktur a evidence investic. Je vhodné také ověřit, zda stav a rozsah pořizovaného dlouhodobého majetku odpovídá projektu, plánovanému postupu prací či rozpočtu, zda nebylo pořizování investičního majetku pozastaveno, a pokud ano, zda se jedná o pozastavení dočasné, nebo trvalé, a zda byla provedena konzervace majetku (např. stavby proti nepříznivým povětrnostním podmínkám) apod. Tato zjištění se zapíší do inventurních soupisů, případně do inventárního zápisu.


Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Tato položka obsahuje poskytnuté krátkodobé i dlouhodobé zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (viz § 7 odst. 9 vyhlášky č. 500/2000 Sb.).

U této položky se při inventarizaci provádí dokladová inventura, přičemž se stavy na účtech ověřují podle zálohových faktur, smluv a dle plateb na základě výpisů z běžného účtu nebo plateb podle pokladních dokladů.


Dlouhodobý finanční majetek

Tato položka obsahuje podle § 8 vyhlášky č. 500/2000 Sb. ostatní dlouhodobé cenné papíry podíly (jiné než v ovládaných osobách nebo podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem). Dále obsahuje poskytnuté dlouhodobé jčky a úvěry ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem a také jiný dlouhodobý finanční majetek (poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry jiné než ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem) a poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého finančního majetku.

 Důležité

U cenných papírů by měla být vedena analytická evidence podle druhu cenného papíru a zvlášť na cenné papíry v listinné podobě a cenné papíry zaknihované. Dále by při větším počtu cenných papírů měla být vedena samostatná evidence cenných papírů, která by měla obsahovat identifikaci cenného papíru, emitenta, jmenovitou hodnotu, počet kusů cenného papíru jednoho druhu, účetní a tržní ocenění jednoho kusu, účetní ocenění celkem, tržní cenu celkem a případnou vytvořenou opravnou položku.

Při inventarizaci se postup při inventuře odlišuje podle formy cenného papíru nebo místa jeho uložení – zda se jedná o cenné papíry (v listinné podobě), cenné papíry zaknihované, nebo cenné papíry v úschově:

 • při inventarizaci cenných papírů (v listinné podobě) se provádí kombinace fyzické a dokladové inventury, přičemž se správnost stavu na účtu ověřuje podle stavu cenných papírů zjištěných při fyzické inventuře a dle evidence těchto cenných papírů,

Poznámka: Podle nového občanského zákoníku se pojmem „cenný papír“ rozumí listina, tedy cenný papír v listinné podobě.

 • při inventarizaci cenných papírů v zaknihované podobě se provádí dokladová inventura, přičemž se správnost zůstatku na účtu ověřuje podle evidence cenných papírů a podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů (dříve vedeno u Střediska cenných papírů);
 • při inventarizaci cenných papírů v úschově se provádí dokladová inventura, správnost zůstatku na příslušném účtu se ověřuje podle evidence cenných papírů a dle potvrzení o převzetí cenných papírů do úschovy.


Jiný dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé půjčky a úvěry – tato položka obsahuje zejména dlouhodobé úvěry a půjčky ovládaným osobám nebo účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím osobám a osobám uplatňujícím podstatný vliv.

Při inventarizaci se u této položky provádí dokladová inventura, přičemž se stavy na účtech prověřují podle smluv a výpisů z běžného účtu nebo pokladních dokladů.


Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Tato položka obsahuje poskytnuté krátkodobé i dlouhodobé zálohy na pořízení dlouhodobého finančního majetku.

Při inventarizaci se u této položky provádí dokladová inventura, přičemž se stavy na účtech prověřují podle přijatých (zálohových) faktur, podle smluv a podle plateb dle výpisů z běžného účtu nebo dle pokladních dokladů.

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

Oprávkami se rozumí úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování (účetního odpisování) dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku.

Důležité

Rozdíl mezi vstupní (pořizovací) cenou majetku (VC) a oprávkami tvoří zůstatkovou cenu

majetku (ZC):

VC

− oprávky

ZC

Při inventarizaci této položky se provádí dokladová inventura, přičemž se stavy na účtech ověřují podle sestavy oprávek a podle inventárních karet dlouhodobého majetku. Je zřejmé,

že celková výše oprávek u jednotlivých druhů majetku nesmí převyšovat vstupní (pořizovací) cenu příslušného majetku.