Postup při inventuře majetku a závazků podle jednotlivých druhů majetku

Postup si popíšeme na příkladech majetku označeného účty možného účtového rozvrhu, jenž byl sestaven na základě směrné účtové osnovy.

Příklad

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

 • 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek (např. 011 – zřizovací výdaje, 013 – software, 014 – ocenitelná práva)
 • 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  • 021 – Stavby
  • 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
  • 027 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
  • 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
 • 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  • 031 – Pozemky
  • 032 – Umělecká díla a sbírky
 • 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek


Nehmotný dlouhodobý majetek

U nehmotného dlouhodobého majetku se provádí zejména dokladová inventura, např. u majetku získaného koupí se ověří skutečné stavy podle přijatých faktur nebo podle smluv, u majetku získaného vkladem podle smlouvy, u majetku vytvořeného vlastní činností se ověří podle evidence zřizovacích výdajů.

Poznámka: U některých složek nehmotného majetku (kupř. softwaru) lze provést i fyzickou inventuru, například ověřením programového vybavení přímo v počítačích.


Stavby

U staveb je nutné provést fyzickou i dokladovou inventuru. Stavbou se rozumí budova, hala nebo jiná stavba, na niž bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo která kolaudačnímu rozhodnutí podléhá a je užívána, nebo stavba dokončená podle dříve platných předpisů, jež je spojena se zemí pevným základem.

Při fyzické inventuře jsou fyzicky zkontrolovány jednotlivé stavby a do inventurních soupisů se zapíší druh a rozměry stavby, zastavěná plocha, počet poschodí, užitná plocha, materiál, z něhož je stavba zhotovena, případné poškození, opotřebení a nutnost opravy. Tyto skutečnosti se konfrontují s inventární kartou stavby – zda popis i využití odpovídají údajům na kartě. Jsou-li na stavbě provedeny přístavby, nástavby nebo vestavby, prověřují se obdobně fyzicky i tyto a ověří se, zda jsou správně zachyceny v účetnictví a na inventárních kartách.

Dokladová inventura spočívá v ověření údajů vedených v účetnictví podle výpisu z listu vlastnictví a evidence staveb u místně příslušného katastrálního úřadu. Ověří se správnost údajů týkajících se označení vlastníka stavby, druhu stavby a jejího využití.


Pozemky

Rovněž u pozemků se provádí kombinace fyzické a dokladové inventury.

Při fyzické inventuře se provede obhlídka jednotlivých pozemků, zkontroluje se, zda odpovídá výměra pozemků, zda jsou vyznačeny jejich hranice či zda jsou pozemky oploceny, jak jsou využívány, a ověřuje se, zda záznamy na kartě pozemků souhlasí se skutečným stavem.

Důležité

Případné závady (např. je-li v terénu zjištěno, že pozemek neoprávněně užívají jiné subjekty kupř. jako přístupovou komunikaci, k parkování vozidel apod., nebo že jsou pozemky poškozeny vlivem zamokření, náletovými dřevinami či živelními událostmi) je nutné v inventárních soupisech zaznamenat, případně i navrhnout účinná opatření podle situace v terénu.

Při dokladové inventuře je nutné porovnat, zda záznamy v účetnictví souhlasí s evidencí vedenou místně příslušným katastrálním úřadem na listu vlastnictví a v evidenčním listě (název vlastníka, označení katastrálního území, číslo a výměra pozemku). Případné rozdíly je nutné v inventurním soupise uvést a následně prošetřit.

Důležité

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat prověření dokladů v případech, kdy nově došlo v příslušném katastrálním území k digitalizaci katastrálních map, neboť při ní mohlo dojít i ke změnám ve výměře parcel a jejich číslování.


Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář

Do položky „022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ patří zejména stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než limit stanovený vnitropodnikovou směrnicí.

Poznámka: U tohoto majetku se provádí především fyzická inventura. Dokladová inventura se provádí u majetku, který se v době provádění inventur nenachází u příslušné účetní jednotky (např. dopravní prostředek předaný k opravě externímu dodavateli). U dopravních prostředků je možné provádět i průběžnou inventarizaci.

Při fyzické inventuře uvedených druhů majetku se zkontrolují jednotlivé stroje, přístroje a další předměty vedené na tomto účtu, jejich druh (určený např. podle názvu stroje, podle výrobce, roku výroby nebo účelu použití), zda jsou řádně označeny inventárními čísly, zda jsou využívány a udržovány v řádném stavu. Pokud k těmto strojům a dalším druhům majetku existuje příslušenství, zkontroluje se i jeho úplnost a řádný stav. U dopravních prostředků se rovněž prověří stav tachometru a množství pohonných hmot v nádrži.

Případná dokladová inventura se provádí u majetku, který se nachází na vzdáleném místě, a to dle dokumentace k uvedeným strojům, přístrojům a dalším předmětům, doplněné případně o přejímky externím dodavatelem nebo o smlouvy s ním uzavřené (např. při externích opravách) apod.