Postup při inventuře majetku a závazků


Postup před zahájením fyzické a dokladové inventury

Před zahájením fyzické a dokladové inventury je nutné či vhodné:

  • vyzvat zaměstnance, aby odevzdali všechny kolující doklady týkající se pohybu majetku a závazků k zaúčtování nebo zaevidování,
  • připravit inventarizační písemnosti, zejména formuláře inventurních soupisů,
  • zkontrolovat, zda jsou druhy majetku, u nichž je to možné a účelné, označeny štítky s názvem a inventárními čísly (např. nábytek, stroje a zařízení a jiný dlouhodobý hmotný majetek),
  • přesvědčit se, zda je s odpovědnými pracovníky sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti (např. se zaměstnanci ve skladech, prodejnách, v závodní jídelně či kantýně apod.).

Postup při inventuře majetku a závazků si popíšeme v kapitole 8 na příkladech řádné periodické inventarizace u účetních jednotek, v několika částech rozdělených podle druhů majetku či závazků. Pro označení jednotlivých druhů majetku či závazků použijeme syntetické účty možného účtového rozvrhu, který vychází ze směrné účtové osnovy (viz kap. 7.1) stanovené v roce 2002 vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.).