Postup při plánování akcí mimo školu

Škola odpovídá za bezpečnost a zdraví svých žáků nejen v prostorách školy, ale také v případě výletů, vycházek, zájezdů, putování, exkurzí, výuky plavání, koupání, lyžařského výcviku, na sportovních a turistických kurzech, na zahraničních výletech, při účasti na soutěžích nebo přehlídkách. Každá škola si proto vypracuje vlastní směrnice BOZ (bezpečnosti a ochrany zdraví) při různých typech akcí. Dále se řídí vlastním řádem.

Při akcích konaných mimo prostory školy začíná dozor pedagogů 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase (často se označuje jako místo rozchodu).

Upozornění:
Místo a čas shromáždění žáků a ukončení akce musí škola oznámit žákům a jejich zákonným zástupcům nejméně dva dny před konáním akce.

Zároveň by škola měla připravit dokument Poučení o bezpečnosti (BOZP), který se sepisuje před každou akcí konanou mimo školu nebo školské zařízení. S tímto poučením je seznámen každý účastník akce. Žák, který nebyl přítomen poučení, je proškolen v nejbližším možném termínu.

Zároveň je nutné před odjezdem zajistit od rodičů doklad o bezinfekčnosti žáka, které vyplní zákonný zástupce žáka.

Zde jsme pro vás připravili jednoduchý check-list shrnující vše, na co byste před odjezdem na vícedenní výlet neměli zapomenout:


• Poučení žáků o bezpečném chování před odjezdem.


• Výběr přihlášek s podpisem rodičů a souhlasem s účastí (součástí by mělo být potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, výčet zdravotních obtíží, alergií apod.).


• Zajištění kompletního seznamu účastníků (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, kontakt na rodiče, název zdravotní pojišťovny).


• Výběr zdravotních způsobilostí potvrzených od praktických lékařů žáků.


• Odevzdání kopií kartiček pojišťovny pedagogickému pracovníkovi.


• Odevzdání potvrzení o bezinfekčnosti 1 den před odjezdem.


• Vytvoření seznamu žáků se zdravotními problémy (medikace a dávkování léků).


• Přibalení knihy úrazů.


• Příprava evidence veškeré poskytnuté zdravotnické pomoci.


• Kontrola a případné doplnění lékárničky.


• Zajištění zdravotníka (pověření osoby).