Postup při úrazech ve škole

Povinnost evidence školního úrazu a konkrétní případy, kdy je škola povinna sepsat záznam o úrazu, jsme probrali v předchozí lekci. Tentokrát jsme pro Vás připravili krokový návod, jak při úrazu ve škole postupovat.

Check-list pro řešení úrazu ve škole


• Poskytnout první pomoc a ošetřit úraz.


• Telefonicky kontaktovat záchrannou službu případně zajistit doprovod poškozeného k lékaři a zpět či domů. Žáka musí doprovázet zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.


• V případě, že došlo k přestupku či spáchání trestného činu nebo ke smrtelnému úrazu, podat hlášení Policii České republiky.


• Bez zbytečného odkladu kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka.


• Pokud nelze rodiče zastihnout, obrátí se škola na příslušný OSPOD, který dohledá další příbuzné žáka.


• Ohlásit vzniklý úraz pojišťovně školy (pokud má škola sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků – žák má pak nárok na finanční odškodnění také ze strany školy).


• Zapsat úraz do knihy úrazů a v případě nutnosti (vyžádání ze strany zákonného zástupce nebo v případě absence žáka delší než 2 dny) sepsat záznam o úrazu.


• Předat vyhotovení zápisu o úrazu zákonnému zástupci.


• Zaslat záznam o smrtelném úrazu do 5 pracovních dnů po podání hlášení:
1. České školní inspekci,
2. zdravotní pojišťovně žáka,
3. zřizovateli,
4. Policii České republiky.


• V případě potřeby odstranit příčinu úrazu a znovu proškolit žáky o bezpečnosti (dokladem o poučení je záznam např. v třídní knize a přílohou je osnova poučení). Pokud je některý žák nepřítomen, je poučen v nejbližším vhodném termínu. Dokladem je pak žákem podepsaný zápis.

• Zaslat záznam o úrazu žáka na půdě školy (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce):
1. České školní inspekci,
2. zdravotní pojišťovně žáka,

• Aktualizovat záznam o úrazu – bezodkladně při poskytnutí náhrady či při úmrtí důsledkem úrazu.


• Zaslat aktualizaci záznamu České školní inspekci – do 30. září následujícího školního.