Povinnost provádět inventarizaci

Povinnost provádět inventarizaci u účetních jednotek

Osobám, které vedou účetnictví (účetním jednotkám), ukládá povinnost provádět inventarizaci zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), který v § 6 odst. 3 přímo stanoví, že jsou účetní jednotky povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30 zákona o účetnictví.

Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv (tj. například i rezerv a dohadných položek, které jsou sice vykázány v pasivech, ale nejsou považovány za závazky), včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Jedním z požadavků na vedení účetnictví je, aby bylo účetnictví průkazné. Pokud se jedná o požadovanou průkaznost účetnictví, stanoví § 8 odst. 4 zákona o účetnictví, že účetnictví je průkazné, jestliže jsou všechny účetní záznamy průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci.

Inventarizace kulturních památek a sbírek

V § 30 odst. 9 zákona o účetnictví je stanoveno, jak mají účetní jednotky postupovat při inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů (dále jen vybraného majetku). Sice se řídí § 30 odst. 1–8 zákona o účetnictví, avšak pouze v rozsahu, v jakém jsou schopny zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování jeho skutečného stavu. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace vybraného majetku pro všechny typy účetních jednotek stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 270/2010 Sb.

Důležité!
Podrobnější podmínky a pravidla pro provádění inventarizací stanoví § 29 a 30 zákona o účetnictví. Paragraf 29 ukládá účetním jednotkám povinnost zjišťovat inventarizací stav veškerého majetku a závazků a ověřit, zda odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Paragraf 30 stanoví, jakým způsobem proces inventarizace realizovat.

Povinnost provádět inventarizaci u vybraných účetních jednotek

Povinnosti stanovené zákonem o účetnictví se vztahují i na subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Jedná se o subjekty označené v § 1 odst. 3 zákona o účetnictví jako tzv. vybrané účetní jednotky, tj.:

  • organizační složky státu,
  • státní fondy podle rozpočtových pravidel,
  • územní samosprávné celky,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • Regionální rady regionů soudržnosti,
  • příspěvkové organizace a
  • zdravotní pojišťovny.

Pro tyto vybrané účetní jednotky platí povinnost řídit se i ustanoveními prováděcí vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. (dále jen Vyhláška).