Povinnosti před uzavřením pracovní smlouvy

 Důležité: Budoucí zaměstnavatel má podle ust. § 32 ZP stanovenu povinnost ještě před uzavřením pracovního poměru zajistit, aby se fyzická osoba podrobila lékařské prohlídce ještě před jeho uzavřením.

Poznámka: Pro splnění této povinnosti lze v praxi uznat potvrzení ošetřujícího lékaře, že je budoucí zaměstnanec schopen vykonávat práci řidiče; je také možné uznat lékařské potvrzení od předchozího zaměstnavatele, jako doklad o způsobilosti k řízení vozidla, ale v obou těchto případech pak musí před výkonem práce následovat vlastní vstupní lékařská prohlídka. Tímto náhradním plněním tedy nelze vyhovět povinnosti zaměstnavatele zajistit u zaměstnance vlastní vstupní lékařskou prohlídku.

Další zákonnou povinností před uzavřením pracovního poměru pak podle ust. § 31 ZP bude seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplývaly, a také s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat.