Povinnosti škol a pedagogů – odpovědnost za školní úrazy

Nejdůležitější povinnosti ředitele, vedoucího zaměstnance či řadového zaměstnance školy shrnuje následující „checklist“, jehož prostřednictvím si můžete zkontrolovat, zda je na vašem pracovišti vše v pořádku:


Ředitel školy, vedoucí zaměstnanci, příp. pověření zaměstnanci jsou povinni:


• zajistit, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech, poraněních a náhlých onemocněních,

• zajistit vhodné a dostatečné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením,

• vést evidenci všech úrazů a poranění dětí – žáků – studentů (do knihy úrazů),

• vyhotovit záznamv o úrazu – ve stanovených případech,

• zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,

• objasnit příčiny a okolnosti vzniku každého úrazu a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku úrazu,

• odstranit příčiny vzniku úrazu (zamezit opakování úrazu),

• zajistit podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte – žáka – studenta, příp. další okolnosti, jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů (doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole),

• informovat neprodleně o každém úrazu nebo poranění dítěte jeho zákonného zástupce (nejlépe telefonicky),

• provádět statistické zjišťování školní úrazovosti podle zvláštních předpisů (§ 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).


Všichni zaměstnanci jsou povinni:


• poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění (první pomoc se poskytuje podle zásad uvedených ve směrnici „Plán první pomoci – traumatologický plán“),

• zavolat lékařskou službu (tel. 155), pokud je to nutné,

• zajistit, aby v případě závažného, hromadného či smrtelného úrazu zůstalo místo úrazu v původním stavu až do příchodu vedoucího zaměstnance, příp. šetřící komise,

• bezodkladně oznamovat nadřízenému zaměstnanci (řediteli školy) každý úraz dítěte – žáka – studenta, jehož byl svědkem,

• zaznamenat každé poranění do knihy úrazů nebo zajistit, aby byl tento zápis proveden (záznam je důležitý pro případné projednávání komplikací vzniklých z tohoto úrazu),

• spolupracovat při zjišťování příčin vzniku úrazu, poskytovat veškeré potřebné informace.

Důležité:
Co radí odborník?


Zapisujte všechny úrazy a drobná poranění


• Mějte knihu úrazů i na škole v přírodě, volnočasových aktivitách, nebo si alespoň úraz pečlivě zapište (časy, dny, popis úrazů) tak, abyste byli schopni zapsat je do knihy úrazů později.


Poučte kolegy, jak úrazy šetřit, zapisovat a jak komunikovat s rodiči (zákonnými zástupci) – vysvětlete rodičům, že pokud jim telefonuje škola či učitel, „něco se děje“.


• Mějte kvalitní a doplněné lékárničky první pomoci, školení o první pomoci.


Zhodnoťte možná rizika a nevystavujte jim žáky ani pedagogy.


• Pozor, již urgentní příjem sděluje rodičům, že úraz dítěte odškodní škola, ale u mateřských škol to neplatí.


• Rodiče někdy zkouší zapsat úraz, i pokud se nestal ve školském zařízení