Povinnosti škol pod lupou

Základní a střední škola

Škola odpovídá za úrazy podle pracovněprávních předpisů, odškodňujeme všechny úrazy, i když jsme je nemohli ovlivnit, např. pády, strkanice, nevhodné chování.

Důležité:
Aktuální legislativa pro základní a střední školy
Zákon 262/2006 Sb., v platném znění (zákoník práce) § 391

(1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním.

Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

(2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

(3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu.

(4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

(5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.


Mateřská škola a soukromé subjekty

Od 1. června 2020 vstoupila v účinnost novela zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ten doposud upravoval pouze odpovědnost základních, středních a vyšších odborných škol za škodu způsobenou žákům. Na mateřské školy však zákon nemyslel, což se změní. Konečně se právo sjednotilo. Mateřské školy odpovídají za úrazy jako ostatní školy.

Od 1. června 2020 se tedy odpovědnost mateřských škol řídí paragrafem 391 zákoníku práce. Znamená to, že školka nese častěji odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v průběhu pobytu v ní a při účasti na aktivitách organizovaných školkou. Pokud si například dítě zlomí při hraní venku ruku, bude mu automaticky příslušet odškodnění za bolestné a za ztížení společenského uplatnění. Odpovědnost tedy nově ponese právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy.

Co to ale v praxi pro školky znamená? Ředitelé a ředitelky školek by si měli rozšířit pojištění odpovědnosti tak, aby se nestalo, že jim v případě úrazu dítěte odmítne pojišťovna plnit.

Důležité:
Aktuální legislativa pro mateřské školy
Zákon 262/2006 Sb., v platném znění (zákoník práce) § 391

Aktuální odpovědnost mateřských škol odpovídá odpovědnosti základní a středních škol!