Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Dojde-li na pracovišti k pracovnímu úrazu, je zaměstnavatel povinen provést neodkladné úkony, zejména poskytnout první pomoc, a dále provést opatření k zabránění vzniku dalších škod na zdraví či majetku.

Důležité: Zaměstnavatel je povinen zajistit místo úrazu. Musí jej ponechat v původním stavu, případně zdokumentovat změny vzniklé při provádění neodkladných úkonů, do příjezdu Policie ČR, respektive do zdokumentování pro potřeby vyšetření příčin a okolností ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnavatel má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance (je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav) a svědků a dále za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP. Také je povinen neměnit bez vážných důvodů stav na místě úrazu.

V případě, že došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Úraz je třeba ohlásit bez zbytečného odkladu, tj. po provedení neodkladných úkonů (nejlépe telefonicky).

Již od 1. 1. 2015 platí změna  této povinnosti co do lhůty ve vztahu k příslušné pojišťovně. Změna spočívá ve zrušení povinnosti zaměstnavatele zasílat hlášení o úrazu pojišťovně, u které je úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, bez zbytečného odkladu a také ve zjednodušení povinnosti ve vztahu k pojišťovně, u níž je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Důležité: Podle platné úpravy postačí zaslat pojišťovně zaměstnance záznam o úrazech vždy za uplynulý měsíc. V souvislosti s pojištěním povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se záznam již nemusí posílat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, ale zaměstnavatel splní dostatečně svou povinnost zasláním záznamu o úrazu pojišťovně, u níž je pro případ této odpovědnosti pojištěn, nejpozději při likvidaci pojistné události.

Stejně tak byla uvedená lhůta zrušena, pokud jde o zasílání záznamu o úrazu – hlášení změn, který se také již nemusí zasílat odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP, neboť se nově na záznamu také podepisují.

Praktický návod:

Při ohlašování pracovního úrazu můžete postupovat podle následujícího schématu. Budete tak mít jistotu, že jste na nic nezapomněli.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání a podle hodnocení četnosti a závažnosti nemocí z povolání dle příslušné evidence uplatnit opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů na pracovišti a v jednotlivých provozech.

Poznámka: Vláda ČR je zmocněna stanovit nařízením vzory dokumentů, k nimž patří například kniha úrazů, evidence úrazů a nemocí z povolání, vzor záznamu o úrazu, seznam institucí pro hlášení a další.