Povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákoníku práce (vzhledem k tomu, že vyšlo v roce 2002 ještě k zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) a stanovuje požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Paragraf 3 tohoto právního předpisu stanovuje povinnou strukturu všech školení řidičů motorových vozidel.

Školení musí obsahovat následující:

 • právní předpisy týkající se řízení vozidel. Tyto právní předpisy jsou rovněž stanoveny a jejich rozsah se odvíjí od používaných vozidel a kvalifikačních požadavků kladených na řidiče.

Poznámka: Pro řidiče referentských vozidel je to například zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, apod.

 • seznámení s návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků.

Požaduje se, aby byl zaměstnanec seznámen s obsluhou motorového vozidla. Nelze totiž předpokládat, že pokud zaměstnanec přidělený typ a značku vozidla používá poprvé, bude jej hned schopen ovládat. Dále musí být seznámen s tím, kde je uložena například rezerva, klíče na kolo, zvedák, výstražný trojúhelník apod.

Zaměstnavatel je povinen vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy. Vzor tohoto předpisu vám poskytneme ve 4. lekci.

Obsah místního provozního bezpečnostního předpisu je stanoven v příloze č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. V místním provozním bezpečnostním předpisu je zaměstnavatel povinen:

 • stanovit prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určit zaměstnance, který tuto činnost řídí a koordinuje – týká se to zejména nakládky a vykládky těžkých a rozměrných břemen manipulovaných motorovými manipulačními vozíky nebo jeřáby,
 • vydat písemné organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků, zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti a před zahájením prací určit způsob jejich dorozumívání – týká se to rovněž nakládky nebo vykládky těžkých a rozměrných břemen a připojování a odpojování traktorových vleček, přívěsů, návěsů a v případě řidičů osobních vozidel připojování vozíků za auta, popřípadě karavanů,
 • v případě potřeby vyznačit pracoviště mimo pozemní komunikace výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, aby za snížené viditelnosti byla nebezpečná místa v terénu opatřena světly, odrazkami či odrazovými deskami – týká se to vozidel na stavbě, v zemědělství, v lomech apod.,
 • v případě, že to vyžadují okolnosti, zajistit, aby byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami – týká se to staveb, velkých areálů apod.

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec:

 • neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí, a nevjížděl na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný;
 • používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení;

 Důležité
Platí zákaz seskakování z korby nákladního nebo užitkového vozidla.

 • zajistil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled či terén mimo pozemní komunikace;
 • prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu;

 Důležité
U osobních vozidel je nutné tažný vozík připojit za vozidlo podle pokynu výrobce a přesvědčit se o jeho řádném a pevném připojení a o funkčnosti světel.

 • používal výstražné vesty s vysokou viditelností při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích, na něž je nutné vstoupit.


Bezpečnostní přestávky

V případě zaměstnance, který řídí dopravní prostředek, je zaměstnavatel povinen zajistit dodržení maximální doby řízení, tj. 4,5 hodiny. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po plynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu.

 Důležité
Za dobu řízení se považuje i stání na dálnici v kolonách. Vynucené stání v koloně nelze zaměňovat s bezpečnostní přestávkou.

Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

Během bezpečnostní přestávky nesmí zaměstnanec vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru nad vozidlem a jeho nákladem. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat. Přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

Zaměstnanec, který řídí dopravní prostředek, je povinen vést v listinné formě nebo prostřednictvím technického zařízení denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.


Rozsah a četnost školení a oprávnění školitelé

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se týká jak školení řidičů s profesním průkazem, tak školení řidičů referentských vozidel. Rozsah školení všech řidičů je stanoven výše citovanými povinnostmi zaměstnavatele. V žádném případě jej nenahrazuje pouze školení autoškol s provedenými testy nebo e-learningové kurzy se „zaklikáváním“ správných odpovědí.

V čem jsou podobné typy školení nedostatečné? Zaměstnavatel musí ve všech případech naplnit povinnost seznámit zaměstnance s konkrétními užívanými vozidly a zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy dopravními prostředky.

 Důležité
Tato povinnost se týká i provozu osobních vozidel užívaných výhradně pro manažerské nebo obchodní účely.

Rozsah a četnost školení jsou stanoveny pouze u školení řidičů s profesním průkazem. Provádět školení těchto řidičů mohou výhradně autoškoly s oprávněním pro tuto činnost.

školení řidičů referentských vozidel není žádným právním předpisem stanovena odborná způsobilost školitele. Nikde není stanoveno, že by toto školení musely provádět autoškoly. Dále není stanoven způsob ověření znalostí a četnost školení. Pokud zaměstnavatel zvolí opakování například 1× za 2 roky, žádnému platnému právnímu předpisu to neodporuje.