Požadavky na pracoviště a BOZP

Právní předpisy stanoví požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – tyto otázky jsou upraveny zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími předpisy.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.

Tento zákon například ukládá:

  • aby prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané;
  • že pracoviště musejí být osvětlena, pokud možno denním světlem, a musejí mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou;
  • že prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců musejí mít stanovené rozměry, provedení a vybavení;
  • že únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest musejí být stále volné;
  • že ve všech těchto prostorách musí být zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění;
  • že pracoviště musejí být vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Také při výkonu práce mimo pracoviště je nutné zajistit dodržování všech povinností zaměstnavatele i zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Také na těchto domácích a vzdálených pracovištích mimo pracoviště zaměstnavatele se musejí provádět a dodržovat příslušná ochranná opatření, technická zařízení musejí být vybavena ochrannými zařízeními, která chrání zdraví a životy zaměstnanců, musejí být vybavena nebo upravena tak, aby odpovídala ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek. Tato zařízení se musejí pravidelně a řádně udržovat a kontrolovat, musejí se také provádět pravidelné revize technických zařízení a vyžaduje se plnění všech dalších povinností BOZP obou smluvních stran pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel je povinen provádět povinná školení a zajistit účast zaměstnanců na těchto školeních, dále je povinen plnit požadavky na podmínky pracoviště dle právních předpisů, na poskytování ochranných pracovních prostředků, ochranných nápojů apod., a to podle vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

BOZP ve školském prostředí

Vedle rizikových provozů vykazuje určitá specifika i práce ve školství. V tomto rezortu jsou povinnosti stanovené v oblasti BOZP oproti jiným odvětvím náročnější, protože kromě zaměstnanců se ve školách pochopitelně pohybují také děti, žáci a studenti. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školství je velmi složité a zasahuje do mnoha speciálních oblastí, neboť školství připravuje vzdělané odborníky pro všechny profese a obory, včetně mnohdy náročného praktického výcviku učňů a studentů.

Podle úpravy stanovené školským zákonem a prováděcí vyhláškou o poskytování poradenských služeb mají školy povinnost přijímat zejména opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření musí příslušné školské zařízení zhodnotit zejména možné ohrožení žáků a studentů při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při jejich přesunech v rámci školního vzdělávání a rovněž tak při účasti žáků a studentů na různých akcích pořádaných školou. Zároveň je nutné přihlížet k věku žáků a studentů, k jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. 

Poznámka: Školy mají povinnost přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení sociálně patologickým jevům. Rámcové vzdělávací programy proto stanoví vedle konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví.