Práce přesčas

V praxi nevychází na 100 % vše, co si člověk naplánuje, a platí to i pro pracovní dobu řidičů. Sebelepší plány může zhatit nečekaná uzavírka či dopravní nehoda. Co když se řidič namísto plánovaných 12 hodin vrátí až po uplynutí 14 či 15 hodin? Představuje všechna doba přesčas? A co je tedy přesčas?

Důležité:
Přesčas představuje práci vykonávanou na příkaz zaměstnavateleči po dohodě s ním nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

Zaměstnancům, kteří mají stanovenu kratší pracovní dobu, nelze práci přes čas nařídit; je však samozřejmě možné se na ní se zaměstnavatelem dohodnout. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je přesčas práce prováděná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. obecně stanovenou na 40 hodin, jež platí pro ostatní zaměstnance.

Častá chyba:
Prací přesčas však není práce vykonávaná navíc z důvodu pracovního volna, o které si řidič požádal.

Důležité:
Rozsah práce přesčas stanoví v § 93 odst. 2 ZP tak, že nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Další práci přesčas nad uvedený rozsah může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat pouze na základě dohody s ním. Rozhodující podmínkou je, že celkový rozsah práce přesčas – nařízené i dohodnuté – nesmí v průměru překročit 8 hodin týdně (§ 93 ZP). Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za niž bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Častá chyba:
V praxi je možné se setkat s tvrzením některých zástupců autoškol, kteří v průběhu školení poskytují řidičům informaci, že řidič může denně odpracovat 15 hodin. K tomuto závěru dojdou prostým výpočtem 24 hodinový den – 9hodinový spánek = 15hodinový výkon.

Hned v úvodu je potřeba dodat, že tento postup není správný, a takto dlouhá pracovní doba by mohla připadat v úvahu jen výjimečně, a pouze v případě, že k naplánované směně zaměstnance v délce 13 hodinná hodně přibude práce přesčas; 15 hodinovou směnu nelze naplánovat ze dvou důvodů:

  • maximální délka směny je 13 hodin (NV), směna je část týdenní pracovní doby, kterou rozvrhne (plánuje) zaměstnavatel; délka směny je naplánovaná pracovní doba pro určitý den a nezahrnuje přestávku na jídlo;
  • práci přesčas je možné konat jen výjimečně a nelze ji dopředu ve směně plánovat.

V případě plánování pracovní doby do směn o délce 13 hodin má zaměstnavatel k dispozici v průměru asi 3 směny v týdnu (3,07 směny). Po zbytek dnů by měl zaměstnanec v takto naplánovaném týdnu odpočívat.

Zaměstnavatel může rozvrhovat pracovní dobu individuálně, ale také tak, že se rozvržení bude vztahovat na pracovní dobu v jednotlivých provozech nebo částech pracoviště či jen na pracovní dobu pro některé práce.