Pracovněprávní problematika AP Copy

Uzavírání pracovních smluv

Důležité!
Také v případě asistenta pedagoga je nutné dodržet pravidla zaměstnávání pedagogických pracovníků na hlavní pracovní poměr na dobu určitou. Smlouva na dobu určitou musí být podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, uzavřena na nejméně 12 měsíců a může být prodloužena nejvýše dvakrát (celkem tedy dodržujeme pravidlo: smlouva na dobu určitou – třikrát a dost).

Pozor na časté pochybení
Přibližně pětina AP v mateřských a základních školách a více než třetina asistentů ve středních školách v rámci dotazníkového šetření České školní inspekce uvedla, že je zaměstnána na dobu kratší než 12 měsíců. K takovým situacím dochází především v případě, že je asistent pedagoga doporučen v průběhu školního roku (například pro žáka v 9. ročníku se skutečně může jednat pouze o období několika měsíců).

Ukončování pracovního poměru

Zaměstnávání AP na dobu minimálně dvanácti měsíců v praxi ovšem znamená problém v případech, kdy se dítě/žák, k němuž byl AP přiznán jako podpůrné opatření, odstěhoval či byl dlouhodobě nepřítomný.

V takové situaci totiž muselo často dojít k ukončení pracovního poměru se všemi povinnostmi zaměstnavatele vyplývajícími ze zákoníku práce – pokud asistent nebyl sdílený. Také proto se MŠMT rozhodlo primárně volit cestu maximálního sdílení pozice AP ve škole.

 Přímá pedagogická činnost AP

Dosud bylo financování asistenta pedagoga řešeno jako financování podpůrného opatření, na něž vznikl nárok na základě doporučení školského poradenského zařízení. Asistent pedagoga byl dosud chápán pouze jako podpůrné opatření. Spadá do kategorie pedagogických pracovníků a jako takový měl nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na 20–40 hodin.

K upřesnění rozsahu přímé pedagogické činnosti došlo již novelami vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci své pracovní směny vykonává asistent pedagoga jak činnost přímou výchovně vzdělávací, tak činnosti související, a to v poměru 9 : 1 neboli na devět hodin přímé pedagogické činnosti připadá jedna hodina činností souvisejících.

Důležité!
U asistentů pedagoga je stanoven rozsah pracovní činnosti na 60 minut. Nikoli na 45 minut (vyučovací hodina), jak je tomu u učitelů!

Asistent pedagoga tedy může vykonávat přímou pedagogickou činnost při výuce a následně, například o přestávce, pokračovat nepřímou prací, zpravidla dohledem nad žáky, přípravou na další vyučování, přípravou pomůcek a podobně.

Pracovní dobu pedagogických pracovníků nastavuje § 22 zákonu č. 563/2004 Sb. Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností.

Rozsah podpory poskytované AP

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost AP vymezenou v § 5 odst. 4 vyhlášky při jejich vzdělávání. Jeho přítomnost přitom není nezbytná po celou dobu vzdělávacího procesu, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.

 Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na skupinu žáků nebo na jednoho žáka, není-li ve třídě více žáků s potřebou asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusejí být stejného druhu.

AP u dlouhodobě nepřítomného žáka

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost AP vymezenou v § 5 odst. 3 vyhlášky. Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, jeho vzdělávání prostřednictvím AP, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.

Školské poradenské zařízení v takovém případě doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže však potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle přílohy vyhlášky, doporučí ŠPZ tu z možností, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.

Pozor
V příloze č. 1 se na konci textu oddílu 1 vyhlášky doplňuje nový pododdíl 1.11 ve znění:
„1.11 U podpůrných opatření:
a) spočívajících v činnosti asistenta pedagoga;
b) spočívajících v činnosti speciálního pedagoga;
c) spočívajících v činnosti školního speciálního pedagoga;
d) spočívajících v činnosti školního psychologa;
e) pedagogické intervence;
f) předmětu speciálněpedagogické péče;
g) speciálních učebnic;
h) speciálních učebních pomůcek a
i) kompenzačních pomůcek je níže uvedená normovaná finanční náročnost podmíněná; finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na základě doporučení pro jiného žáka.“

Kolika žákům ve třídě poskytuje AP podporu?

Podle § 5 odst. 6 vyhlášky dosud mohl asistent pedagoga v běžných školách poskytovat podporu „nejvýše čtyřem žákům“ se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné třídě.

Novelizace vyhlášky tento odstavec – a s ním související části textu dále ve vyhlášce – zrušila: Asistenta pedagoga bude tedy od 1. 1. 2020 možné sdílet i mezi více než čtyřmi žáky s SVP v jedné třídě. Nový systém podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga klade důraz na maximální možnost jeho sdílení.

Nepřímá pedagogická činnost

Příloha č. 1 vyhlášky nově také neuvádí u úvazků AP počty hodin nepřímé pedagogické činnosti – nadále však specifikuje možné výše úvazků a k nim i odpovídající počty hodin přímé pedagogické činnosti.

Důležité!
Hodiny nepřímé pedagogické činnosti tak sice už nejsou ve vyhlášce uvedeny, ale půjde je logicky odvodit odečtením hodin přímé pedagogické činnosti od výše úvazku.

(Nadále pak bude platit, že ředitel školy může dát asistentovi do úvazku i více hodin pro nepřímou pedagogickou činnost, ovšem tyto hodiny „navíc“ musí platit z jiného zdroje než z dotace poskytnuté v režimu podpůrných opatření.)

AP financovaný ze státního rozpočtu

Ze zákona bude od 1. 1. 2020 financování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření v těchto uvedených případech zastaveno.

Konkrétně: Jedná se o asistenta pedagoga poskytujícího individuální podporu při vzdělávání a výchově.

Další předpoklady jeho činnosti jsou definovány § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících. Zde se jedná o asistenta pedagoga zajišťujícího pomocné výchovné práce.