Práva a povinnosti zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce

Hlavní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nalezneme v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZ“).

Zákon o zaměstnanosti pravuje zejména státní politiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP), plnění povinného podílu zaměstnávání těchto osob, včetně náhradního plnění, vedení evidence zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také přestupky na úseku jejich zaměstnávání.

Uvedená právní úprava zakotvuje i základní práva a povinnosti zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání OZP.

Práva zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání OZP

Mezi hlavní práva zaměstnavatelů patří jejich oprávnění požadovat od krajských poboček Úřadu práce (dále také „ÚP“) zejména informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, požadovat součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro OZP. Zaměstnavatelé jsou dále oprávněni požadovat od příslušných krajských poboček ÚP spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro tyto osoby a při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro OZP.

Poznámka:

Krajské pobočky ÚP poskytují zaměstnavatelům uvedenou spolupráci na jejich žádost. Zaměstnavatelé mohou od krajských poboček požadovat součinnost, která spočívá zejména ve spolupráci s příslušnými specialisty či externími odborníky při vytipování pracovních míst vhodných pro OZP. Úřad práce může zaměstnavatelům poskytnout i finanční podporu formou některého z nástrojů nebo opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání OZP

Podle příslušné právní úpravy jsou zaměstnavatelé povinni rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro tyto osoby. Rovněž jsou povinni spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace.

Dále mají povinnost vést evidenci zaměstnávaných OZP, která musí obsahovat údaje o důvodu, na jehož základě byla tato zaměstnaná osoba uznána osobou se zdravotním postižením. Další povinností zaměstnavatelů vztahující se k evidenci je vedení evidence pracovních míst vyhrazených pro OZP.