Přehled základních pojmů k problematice inventarizace

Jak jsme již zmínili v úvodu, laická veřejnost často zaměňuje pojmy „inventura“ a „inventarizace“. Jaký je tedy správný obsah uvedených pojmů a s jakými dalšími základními pojmy se můžeme v souvislosti s prováděním inventarizací setkat?

Inventarizace

Inventarizace zahrnuje všechny etapy ověřování stavu majetku a závazků:

Periodická inventarizace

Jedná se o inventarizaci, která se provádí ke dni, k němuž se sestavuje řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Účetní jednotka je povinna provést periodickou inventarizaci za každé účetní období ke konci účetního období.

Důležité!
Pro vybrané účetní jednotky platí, že musí prokázat inventarizaci vždy k 31. 12., i když využijí možnosti inventurovat část majetku a závazků k dřívějšímu datu, tj. k rozhodnému dni.

Průběžná inventarizace

Jde o inventarizaci, kterou mohou účetní jednotky provádět podle svého rozhodnutí kdykoliv během účetního období. Lze ji však realizovat pouze u vybraných majetkových kategorií:

  • u zásob, o nichž účetní jednotky účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení či podle hmotně odpovědných osob, a
  • u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je vzhledem ke své funkci v účetní jednotce v soustavném pohybu, a nemá tedy stálé místo, kam náleží.

Vybrané účetní jednotky provádějí průběžnou inventarizaci pouze ve zcela výjimečných případech. 

Upozornění
Pozor na nesprávné používání pojmů: Pokud účetní jednotka využije možnost provést v průběhu roku nejprve prvotní inventury ke zvolenému dřívějšímu datu, tedy k rozhodnému dni, a pak provede dodatečnou inventuru k 31.12., nikdy se nejedná o průběžnou inventarizaci. Nelze tedy zaměnit pojmy prvotní a dodatečná inventura s pojmem průběžná inventarizace.

Inventura

Fyzická a dokladová inventura

Fyzickou inventurou se zjišťuje skutečný stav u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci.

Dokladovou inventurou se zjišťuje skutečný stav u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Důležité!
Zda bude prováděna fyzická, nebo dokladová inventura není tedy závislé na rozhodnutí účetní jednotky, ale na vlastnostech inventurovaného majetku nebo závazku.

Zjednodušená inventura

Pro vybrané účetní jednotky platí ještě povinnost provádět zjednodušenou inventuru, a to při inventarizaci jiných pasiv, tedy účtů vlastních zdrojů, s výjimkou účtů účtové skupiny 43 (Výsledky hospodaření, které nepodléhají inventarizaci vůbec) a s výjimkou účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku), kdy nelze využít možnosti zjednodušené inventury. Tento účet podléhá dokladové inventuře.