Přehled základních pojmů k problematice inventarizace

Jak jsme již zmínili v úvodu, laická veřejnost často zaměňuje pojmy „inventura“ a „inventarizace“. Jaký je tedy správný obsah uvedených pojmů a s jakými dalšími základními pojmy se můžeme v souvislosti s prováděním inventarizací setkat?


Inventarizace

Tento pojem zahrnuje celý soubor činností, při nichž účetní jednotka zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje, zda odpovídá stavu zachycenému v účetnictví. Inventarizace zahrnuje všechny etapy ověřování stavu majetku a závazků, od přípravy a provedení fyzických nebo dokladových inventur přes porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem majetku a závazků v účetnictví až po zjištění, vyšetření, vysvětlení a vypořádání případných rozdílů.

Periodická inventarizace

Jedná se o inventarizaci, která se provádí ke dni, k němuž se sestavuje řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Účetní jednotka je povinna provést periodickou inventarizaci za každé účetní období ke konci účetního období.

Průběžná inventarizace

Jde o inventarizaci, kterou mohou účetní jednotky provádět podle svého rozhodnutí kdykoliv během účetního období. Lze ji však realizovat pouze u vybraných majetkových kategorií: u zásob, o nichž účetní jednotky účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení či podle hmotně odpovědných osob, a u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je vzhledem ke své funkci v účetní jednotce v soustavném pohybu, a nemá tedy stálé místo, kam náleží.


Inventura

Inventura představuje zjištění stavu majetku přímo na místě v praxi, například zjištění jeho množství, stavu, případně správnosti ocenění – kupříkladu inventura hmotného a nehmotného majetku, inventura zásob zboží nebo materiálu apod.

 Důležité
Inventura tedy tvoří pouze jednu z částí celého procesu inventarizace.

Fyzická a dokladová inventura

Zjištění stavu hmotného majetku probíhá fyzickou inventurou (např. ohledání a spočítání či jiné přeměření zásob). U majetku, u něhož nelze fyzickou inventuru provést nebo který není možné fyzicky ztotožnit a ověřit (např. u závazků a pohledávek, u nehmotného majetku, jako je software nebo licence, u majetku, který se nachází na odlišném místě – kupř. vratné obaly u odběratelů, majetek předaný k opravě či ke zpracování dodavateli apod.), se ověření provádí dokladovou inventurou.